เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเตรียมการจัดส่งแรงงานไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ตามที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับนายอะห์หมัด บิน สุไลมาน อัลรอยิฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียจำนวน 2 ฉบับ ทั้งการจัดหาแรงงานทั่วไปและแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น และทางซาอุฯ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือในสาขาช่างฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ซึ่งในวันนี้กระทรวงแรงงานได้รับการประสานจาก ศอ.บต. เพื่อมาประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดส่งไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต้องลงทะเบียนกับศูนย์ทะเบียนคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลคนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยคนหางานต้องแจ้งข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งงานที่ต้องการทำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การหารือกับ ศอ.บต.และผู้นำแรงงานในวันนี้เพื่อรับทราบข้อมูลแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานส่วนใหญ่มีทักษะฝีมือความถนัดด้านใดบ้าง สอดคล้องกับความต้องการของซาอุฯ หรือไม่ หากทักษะฝีมือไม่ตรงกับความต้องการก็จะมีการ Up – Skill/Re – Skill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกอบรม โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาหรับ นวดแผนไทย นวดสปา การประกอบอาหาร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ตลอดจนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ก่อนไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม เน้นบูรณาการข้อมูลความต้องการตำแหน่งงานกับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการฝึกได้ตรงกับความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย พบว่า มีกลุ่มแรงงานไทยที่เคยอาศัยหรือทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 899 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาจากประเทศแถบตะวันออกลาง 70 คน กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาภาษาอาหรับในประเทศไทย 1,375 คน กลุ่มแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 12,605 คน กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ 65 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย 37 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน