ทส. เชิดชูเกียรติ G – Green ระดับประเทศ “G – Green Towards Low Carbon Society มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” พร้อมมอบรางวัล 263 รางวัล

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ “G – Green Towards Low Carbon Society มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการที่พักโรงแรม อุทยานแห่งชาติ สถานประกอบการร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสำนักงาน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค โดยใช้กระบวนการประเมินรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้สัญลักษณ์ G – Green เป็นเครื่องมือ มีรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ระดับดีมาก (G เงิน) และระดับดี (G ทองแดง)

นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน G – Green รวมทั้งสิ้น 2,225 แห่ง อีกทั้งในปี 2565 ได้มีการติดตามประเมินผล พบว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 8.85 ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 10 ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ แผนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 – 2570 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

 

และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล G – Green ระดับประเทศ ทั้ง 263 แห่ง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อันจะนำไปสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065 ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายแห่งชาติมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) 2) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) 3) โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) 4) โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และ 5) โครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน คือ ส่งเสริมองค์ความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ มีการใช้ซ้ำ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่บรรยากาศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกับภาคีและพันธมิตร ขยายแนวคิดต่อยอดการดำเนินงานจนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

อาทิ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ร่วมขับเคลื่อนรัฐสภาไทยเป็น Green Parliament โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎรนำแนวคิด Green Office ขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานต่าง ๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำแนวคิด Green Office สู่การกำหนดเป็นนโยบายองค์กรขยายผลทั่วประเทศ อพท. (องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Green Hotel Green Production และ Green Restaurant ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำแนวคิด Green Office สู่การปฏิบัติ สามารถลดขยะได้ร้อยละ 90 ขยายแนวคิดสู่บริษัทจดทะเบียนในการตลาดหลักทรัพย์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และ ESG สมาชิกที่ถือบัตรเครดิตกรุงไทย ได้ส่วนลด Green Hotel ที่เข้าร่วมทั่วประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในโอกาสต่าง ๆ และร่วมกับ SME Bank ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ โครงการ BCG Loan สำหรับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ Green Production Green Hotel Green Restaurant และ Green Office ซึ่งแนวทางในอนาคตจะปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาความร่วมมือกับภาคี และหุ้นส่วนการดำเนินงานที่มุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่ Green Orgarnization โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ

การประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ G – Green จำนวน 263 แห่ง แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม จำนวน 141 แห่ง ระดับดีมาก จำนวน 54 แห่ง ระดับดี จำนวน 59 แห่ง ระดับ Green Platinum จำนวน 7 แห่ง และ ระดับ G – Plus จำนวน 2 แห่ง รวมถึงในปีที่ผ่านมามีผลิตภัณฑ์ G – Upcycle ที่ได้การรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 41 ผลิตภัณฑ์

“ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ก้าวย่างพลัง G – Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพความสำเร็จเครือข่าย G – Green รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริการสีเขียว โครงการ G – Green ผ่านทาง www.G-GreenAward.com อีกด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน