กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KOSEN-KMUTT)

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน "ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023" มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

ร่วมกันจัดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” ภายใต้หัวข้อ มิติใหม่การศึกษาไทยกับการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (Thai New Education System and Industrial Linkage) ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ณ ไบเทค บางนา

การจัดงาน Thai KOSEN Fair 2023 ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเผยแพร่ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ KOSEN Education ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษา KOSEN ของญี่ปุ่น ในบริบทที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การเปิดให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นรายหลักสูตรที่ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

รวมทั้งเป็นการแสดงถึงทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปี 2024 นี้ โดยผลผลิตที่ได้คือ วิศวกรพันธุ์ใหม่แบบ 2 in 1 ที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป สามารถสร้างหุ่นยนต์ หรือสร้างระบบเชิงวิศวกรรมออกมาเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในโลกปัจจุบัน

งานนี้ ยังเน้นความสำคัญในการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องการรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร KOSEN เข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่สนใจการศึกษาหลักสูตร KOSEN พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่การศึกษาระบบนี้ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ที่มีน่าสนใจ หลากหลาย อาทิ TED Talks โดยนักศึกษาไทยโคเซ็น การเสวนา “วิศวกรพันธุ์ใหม่: ไทยโคเซ็น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม” ,การนำเสนอผลงานโครงการ PBL ของสถาบันไทยโคเซ็น ,อภิปราย “ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้วยวิศวกรไทยโคเซ็น” โดย โคเซ็น สจล. และ โคเซ็น มจธ. ผู้ที่สนใจเข้ารวมงาน สามารถติดตามข่าวสาร “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” ได้ทาง https://www.facebook.com/ThaiKOSENofficial

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน