ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มธ.

คอลัมน์ ข่าวทะลุคน

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร – สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มอบ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส สำเร็จปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร และหลักสูตรจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลูกหม้อ ปตท. เริ่มทำงานในปี 2525 ตำแหน่งเศรษฐกร

ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปตท. และกรรมการบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.

2560 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท.

ก.ย. 2561 ดำรงตำแหน่งซีอีโอ คนที่ 9 ปตท.

ผลงานจากความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์

ล่าสุด ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากธรรมศาสตร์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน