ต้องรณรงค์กับโรงงานยาสูบด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เรียน ท่านบรรณาธิการ

ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการทำงานรณรงค์ของสสส. และคุณหมอประกิต วาทีสาธกกิจ เรื่องการต่อต้านการสูบบุหรี่มาหลายปี และขอชมเชยความเข้มแข็งของคุณหมอหลายๆ ท่านที่ต่อสู้กับอิทธิพลของบริษัทบุหรี่ต่างชาติอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดกว่า 25 ปี ประเด็นที่ผมสงสัยคือขณะที่คุณหมอต่อสู้กับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ แต่โรงงานยาสูบของไทยเป็นผู้ขายบุหรี่เบอร์ 1 มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 70% และมีบุหรี่ราคาถูกๆ ออกมาจำนวนมาก เช่นราคา 40 บาท หรือ 43 บาท ซึ่งบุหรี่ราคาถูกเหล่านี้ทำให้เด็กเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งทำให้คนไม่เลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง ทุกครั้งที่มีการขึ้นภาษีบุหรี่โรงงานยาสูบก็จะออกสินค้าใหม่ราคาถูกๆ มาเสมอ คนส่วนใหญ่ในประเทศก็สูบบุหรี่ของโรงงานยาสูบทั้งสิ้น

จึงอยากฝากคุณหมอและสสส.ช่วยออกมารณรงค์ให้โรงงานยาสูบคำนึงถึงการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนหยุดการทำบุหรี่ราคาถูก และให้กระทรวงการคลังมีการคิดภาษีบุหรี่ราคาถูกๆ เหล่านี้ให้แพงขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย หวังว่าก่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิตครั้งใหม่วันที่ 16 ก.ย.นี้จะได้ฟังข่าวดีจากคุณหมอ

ขอแสดงความนับถือ

คนไม่ชอบบุหรี่

ตอบ คนไม่ชอบบุหรี่

หลายคนคงเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคุณ ว่าโรงงานยาสูบของเรานี่แหละ เรื่องใกล้ตัวแท้ๆ แต่ก็อย่างว่า ถ้าดูตัวเลขรายได้ของโรงงานยาสูบที่ทำเงินให้กับรัฐบาลเอาไปใช้เป็นงบประมาณด้านต่างๆ ก็อาจเข้าใจความจริงมากขึ้น

กรมโยธาและผังเมืองชี้แจงข่าว

เรื่อง ชี้แจงข่าว

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 หน้า 17

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 หน้า 17 ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ “ผังเมืองในมือนายกฯ” รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดจากการรวมภารกิจของ 2 หน่วยงาน คือ กรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการในปี พ.ศ.2545 ที่มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ โดยโครงสร้างของกรมฯ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผังเมือง ประกอบด้วย 1) สำนักผังประเทศและผังภาค รับผิดชอบกำหนดนโยบายการตั้งถิ่นฐานและการผังเมืองของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทุกระดับ 2) สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รับผิดชอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองและผังเมืองรวมชุมชนการศึกษาค้นคว้าวิจัย กำหนดแนวความคิดในการวางผัง เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการวางผัง 3) สำนักวิศวกรรมการผังเมือง รับผิดชอบกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ภาค อนุภาค จังหวัด เมือง และชุมชน ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4) สำนักพัฒนามาตรฐานรับผิดชอบวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ประชาชน และสังคมเพื่อการวางผังทุกระดับ ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลด้านการวางผังทุกระดับ และปัจจุบันกรมฯ ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีระบบผังเมืองในระดับเมือง/ชุมชนและพื้นที่สำคัญ อาทิ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดน พื้นที่ท่องเที่ยว เมื่อได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ใด ย่อมเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะควบคุมไม่ให้ “บุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมนั้น” นอกจากนั้นมีการปรับปรุงกฎหมายการผังเมืองทั้งฉบับ (พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518) ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว จะมีการนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติต่อไป

ในด้านการปฏิรูปองค์กรนั้น ต้องยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันกรมฯ เสนอจัดตั้งกรมการผังเมืองและจัดตั้งกรมโยธาธิการ ไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาและเสนอเรื่องให้ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นชอบ/เสนอ ครม./เสนอสภานิติบัญญัติ/ประกาศใช้บังคับต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เสนอข้อมูล เพื่อชี้แจงต่อประชาชนและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์

ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน