ชั่วคราว5เดือนติดกำไลอีเอ็ม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ปล่อยตัวแล้วชั่วคราว ‘เบนจา อะปัญ’ ถึงวันที่ 22 พ.ค. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งให้ประกัน หลังถูกขังนาน 99 วัน พร้อมกำหนดเงื่อนไข 5 ข้อเข้ม ห้ามทํากิจกรรมหรือก่อเหตุที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบัน ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และให้ติดกำไล อีเอ็ม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ม.ค. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง ศาลนัดฟังคำสั่งปล่อยชั่วคราว น.ส.เบนจา อะปัญ สมาชิกกลุ่มแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในฐานความผิดมาตรา 112 จากคดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 และคดีอ่านแถลงการณ์หน้าอาคารซิโน-ไทย เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564

นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ หลังจากศาลอ่านคำสั่งเสร็จสิ้นว่า ศาลอนุญาตให้ประกันตัวน.ส.เบนจาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พ.ค.2565 เหตุผลสำคัญคือให้กลับไปเรียนหนังสือต่อ โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามกระทำการที่จะเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามทำกิจกรรมที่จะก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง อยู่ในเคหสถานตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. และห้ามออกนอกราชอาณาจักร โดยวางเงินประกัน 100,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนราษฎรประสงค์

นายนรเศรษฐ์เผยว่า ในขณะนี้ศาลได้ออกหมายเบิกไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อนำตัวมาที่ศาลเพื่อติดกำไลอีเอ็ม หลังจากนั้น น.ส.เบนจาก็จะได้รับการปล่อยตัวที่ทัณฑสถาน หญิงกลางเย็นนี้ อย่างไรก็ตาม จากการที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวน.ส.เบนจา ทางทีมทนายความอาจจะยื่นประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แต่ต้องปรึกษากับ นายพริษฐ์ก่อนเพราะว่าเจตจำนงเดิมของ นายพริษฐ์เคยประกาศไว้แล้วว่าจะไม่ประกันตัว

นายนรเศรษฐ์กล่าวอีกว่า ได้รับการยืนยันจากทัณฑสถานหญิงกลางว่า น.ส.เบนจา มีหมายขังเพียง 3 คดีเท่านั้นคือ คดีของศาลอาญากรุงเทพใต้ 2 คดี และศาลอาญาที่ให้ประกันไปแล้วอีก 1 คดี และจากการสอบถามเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการยืนยันว่าจะไม่มีการอายัดตัว

สำหรับรายละเอียด ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวน.ส.เบนจา นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในคดีที่ถูกกล่าวหาในข้อหาหลักคือหมิ่นประมาทกษัตริย์จำนวน 2 คดี ได้แก่ คดีอ่านแถลงการณ์หน้าสถานทูตเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 และคดีอ่านแถลงการณ์หน้าตึกซิโนไทย เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 โดยมีวงเงินประกันคดีละ 100,000 บาท จากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกำหนดเงื่อนไขและติดกำไลอีเอ็ม ภายหลังทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวน.ส.เบนจา

คำสั่งของศาลระบุว่า พิเคราะห์แล้ว ตามคําร้องประกอบคําร้องขออนุญาตปล่อยตัว ชั่วคราวของจําเลยระบุว่า จําเลยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จําเลยลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 3 วิชา ตามหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา มีภาระต้องเข้าเรียน จัดทํารายงานรายวิชาและเข้าสอบตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนดและจําเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเรียนการสอน ไม่สามารถเรียนภายในเรือนจําได้ ทั้งยังต้องมีการวัดผลด้วยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วย

หากจําเลยต้องถูกคุมขังจะไม่สามารถศึกษา ต่อตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด อันจะทําให้จําเลย ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิทางการศึกษาและอนาคตของจําเลย โดยจําเลยยินยอมที่จะไม่ทํากิจกรรม หรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จะไม่เข้าร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิด ความวุ่นวายในบ้านเมือง ยินยอมให้ติดอุปกรณ์ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์และกําหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ศาลกําหนด โดยพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จําเลยขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับรอง และกํากับดูแลให้จําเลยปฏิบัติตามคําสั่งศาล ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ยินยอมที่จะเป็นผู้กํากับดูแล

เมื่อพิจารณาถึงเหตุจําเป็นตามคําร้องของจําเลยแล้ว เห็นว่าหากจําเลยต้องถูกคุมขัง ในระหว่างพิจารณาคดี ย่อมต้องมีผลกระทบต่อการศึกษาของจําเลย อาจถึงขั้นไม่สามารถ สําเร็จการศึกษาได้ เมื่อจําเลยยินยอมปฏิบัติตามคําสั่งและเงื่อนไขของศาลทุกประการ จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยระหว่างพิจารณา โดยตีราคาประกัน 100,000 บาท ยึดหลักประกันและทําสัญญาประกัน โดยกําหนดเงื่อนไข ข้อห้ามและในช่วงเวลาจํากัด เพื่อมิให้จําเลยมีโอกาสไปกระทําการอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกับคดีนี้อีก โดยให้ปล่อยตัวชั่วคราวจําเลย มีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และให้ผู้ประกัน หรือผู้กํากับดูแลนำตัวจําเลยมาส่งศาลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ศาลได้กำหนด 5 เงื่อนไขการประกันตัว ได้แก่ 1.ห้ามจำเลยทํากิจกรรมหรือก่อเหตุ ที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.ห้ามเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 3.ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 18.00-06.00 น. เว้นแต่มีเหตุ จําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ไปเรียนและไปสอบ หรือเหตุอื่นโดยได้รับอนุญาตจากศาล และให้จําเลยกลับเคหสถานทันทีเมื่อปฏิบัติภารกิจในเหตุจําเป็นเสร็จสิ้น 4.ห้ามเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากศาล และ 5.ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอ็ม)

ศาลให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข เป็นผู้กํากับดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามคําสั่งศาล และให้จําเลยมารายงานตัวต่อศาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อห้ามที่ศาลกําหนดในการปล่อยตัวชั่วคราว ในวันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในค่ำวันเดียวกันนี้ น.ส.เบนจาจะได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถาน หญิงกลาง รวมระยะเวลาที่ถูกคุมขังรวมทั้งสิ้น 99 วัน

ต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงกลาง น.ส.เบนจาได้นั่งรถยนต์ สีดำออกมาเรือนจำ โดยมวลชนที่มารอรับพากัน กรูเข้าไปหาพร้อมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจ และกล่าวว่า “เบนจาสู้ๆ” ขณะที่น.ส.เบนจาได้เปิดกระจกรถยกมือไหว้ขอบคุณคนที่มาให้กำลังใจ พร้อมชู 3 นิ้วแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไป

สู่อิสรภาพ – น.ส.เบนจา อะปัญ สมาชิกแนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม เปิดกระจกรถชูสามนิ้ว ขณะนั่งรถออกจากทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ หลังศาลให้ประกันตัว ท่ามกลางผู้มาให้กำลังใจจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 ม.ค.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน