เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณาความคืบหน้า ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนส.ว. ที่เป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม วุฒิสภา อภิปราย เร่งรัดให้รัฐบาลนำร่างพ.ร.บ.หลายฉบับ เข้าสู่สภาโดยเร็ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว. ประธานกมธ.คมนาคม วุฒิสภา อภิปรายว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง พ.ศ. … เพื่อให้อำนาจกรมขนส่งทางราง ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่
ด้าน พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว.ในฐานะกมธ.คมนาคม อภิปรายว่า ขอให้รัฐบาลเร่งนำร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมพาณิชย์นาวี พ.ศ. … เข้าสู่สภา เพื่อให้ประกาศใช้ได้ทันอายุของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้โครงสร้างและกลไกกระบวนการพัฒนาขนส่งทางทะเล สามารถแข่งขันและ ขยายตัว รวมถึงสร้างรายได้ให้ประเทศ

ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางราง คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) แล้วโดยวิป รัฐบาลจะประชุมวันที่ 21 ก.พ. ดังนั้นคาดว่าจะเสนอให้รัฐสภาภายในสมัยประชุมนี้ ส่วนร่างพ.ร.บ.อื่น อาทิ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน