วันที่ 1 พ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่องหน้าที่คนไทยตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,079 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 97.7 ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ ในหมวด หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มีเพียงร้อยละ 2.3 ที่เคยอ่าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ร้อยละ 67.3 ไม่รู้ว่าการรับราชการทหาร เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ รองลงมาคือร้อยละ 56.3 ไม่รู้ว่าการเสียภาษีอากร เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 52.1 ไม่รู้ว่าการศึกษาภาคบังคับเป็นหน้าที่ในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 47.7 ไม่รู้ว่าการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น เป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 37.2 ไม่รู้ว่าการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนในรัฐธรรมนูญ

ส่วนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่ออย่างมั่นคง สงบสุขและมั่งคั่ง ร้อยละ 62.7 ระบุไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ ร้อยละ 62.6 ระบุป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้ความร่วมมือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 62.3 ระบุพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ ร้อยละ 90.5 ไม่เห็นด้วยต่อการเรียกร้องสิทธิเกินขอบเขตหน้าที่ ของตนเอง และการก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ขณะที่ร้อยละ 9.5 เห็นด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน