“สจล.เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ “แรงงานสายอาชีพ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมคือการปั้น “ครูคุณภาพ” “ครูสายอาชีพยุคใหม่” (Smart Teacher) ที่ครบเครื่องทั้งองค์ความรู้เชิงลึกในสายอาชีพเฉพาะทาง ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ” ร่วมยกระดับวงการการศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสายอาชีพขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ผ่าน 6 หลักสูตรที่พร้อมปั้นบัณฑิตให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอน”

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงการเปิด 6 หลักสูตรครุศาสตร์ 1.สถาปัตยกรรม 2.การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 3.นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ 4.วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5.วิศวกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ 6.เกษตร

รศ.ดร.คมสันกล่าวว่า ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม” (5 ปี) สาขาวิชาเอกคือ สถาปัตยกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรคือ บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางการสอน ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม และการจัด ฝึกอบรมในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

“ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน” (5 ปี) ผนวกรวมศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภายใน มัณฑนศิลป์ และเครื่องมือช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดเส้น-ลวดลายวิจิตรศิลป์ การเขียนและออกแบบเบื้องต้น ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน นิทรรศการ และมัณฑนศิลป์ได้อย่างมืออาชีพ

“ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ” (4 ปี) มุ่งพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เข้มข้นในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและการออกแบบอย่างบูรณาการ เพื่อให้พร้อมก้าวสู่ ‘นวัตกรเพื่อการศึกษาไทย’ ได้อย่างยั่งยืน ต่อยอดความรู้ในเส้นทางอาชีพอื่นๆ ได้ อาทิ ครูช่างอุตสาหกรรม ครูศิลปะและครุศาสตร์การออกแบบ

“ครุศาสตร์วิศวกรรม” (4 ปี) แบ่งเป็น 2 หลักสูตรภายใต้ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม บูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมในแต่ละด้านตามสาขาวิชา ผ่านการติวเข้มศักยภาพนักศึกษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นได้ทั้งครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตลอดจนเป็นนักฝึกอบรมและนักวิชาการด้านการศึกษาในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

และ “ครุศาสตร์เกษตร” (4 ปี) บูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นการสอนและเทคโนโลยีทางการเกษตรยุคใหม่ ร่วมกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งด้านเทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา นักวิชาการเกษตร นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว

ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/siet.kmitl/ และ http://www.siet.kmitl.ac.th หรือโทร. 0-2329-8000

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน