นายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 29/2566 ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตามที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งว่า ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย และขอความอนุเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอต่อมหาเถรฯ ดังนี้ 1.วัดต้องจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่วัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เครื่องหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็นชัดเจน ควบคุม ดูแลไม่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น กระบะทราย อุปกรณ์สำหรับการเขี่ยหรือทิ้งก้นบุหรี่ เป็นดัน 2.วัดควรสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับประชาชนที่มาติดต่อใช้พื้นที่วัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ขายบุหรี่ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด

3.พระสงฆ์ควรเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่ และรณรงค์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติ ตามศีล 5 และ 4.สามารถขอรับการสนับสนุนสื่อวัดปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมหาเถรฯ มีมติรับทราบตามแนวทางดังกล่าว และมอบสำนักพุทธฯ แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานทุกวัดดำเนินการต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน