Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 2563

“มหาดไทย” เดินหน้าสร้างโรงเรียนคุณธรรม ยกโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นต้นแบบ

26 ก.ย. 2559 - 18:33 น.

วันที่ 26 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รุ่นที่ 2 เพื่อเดินหน้าสร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยยกโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นต้นแบบ ผลิตข้าราชการครูสังกัด อปท.เพื่อต่อยอดไปสู่โรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศณ ที่ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

 
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ที่โรงเรียน โดยในระยะต่อไปผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจะไปเยี่ยมชมที่โรงเรียนว่า ได้มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง และหากโรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอ ก็สามารถพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด สามารถแนะนำถ่ายทอดสู่โรงเรียนอื่นเป็นเครือข่ายวิทยากรครูคุณธรรมต่อไป”นายสุทธิพงษ์กล่าว

 
สำหรับ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อทป. โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนสังกัด อปท. พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จำนวน 111 คน

 

อย่างไรก็ตาม โครงการรุ่นที่ 2 กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 - 27 ก.ย. โดยการฝึกอบรมมีทั้งการบรรยายพิเศษให้ความรู้ และมีการตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงจัดให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทดลองสอน ณ สถานที่จริง ที่โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ “มหาดไทย” เดินหน้าสร้างโรงเรียนคุณธรรม ยกโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นต้นแบบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง