‘ทวี’ แนะกกต. เป็นธรรม อย่าเป็นเครื่องมือของใคร เพราะจะได้ชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ปชช.

24 เม.ย. 2562 - 19:41 น.

‘ทวี’ แนะกกต. ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม อย่าเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของใคร เพราะจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างภยันตรายต่อสังคม-ละเมิดสิทธิ์ประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แนะกกต. / เมื่อวันที่ 24 เม.ย. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า กกต.จะคำนวณ ส.ส.บัญชีราชชื่อตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 อย่างไร ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกกต. (ผู้ร้อง) ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128

ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงตามคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้น แล้วคำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 วรรค 1 วงเล็บ 2 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

รู้สึกกังวลและขาดความมั่นใจ อย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ก.ต.ว่าจะสร้าง “ความเป็นธรรมทางกฎหมาย และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” ได้เพียงใด


ทั้งนี้เพราะกกต.เป็นองค์กรอิสระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาและมีคำสั่งของกกต. ต้องถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกกต.ไม่มีอำนาจในการตีความกฎหมาย เพราะไม่ใช่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำได้เพียงวินิจฉัยข้อเท็จจริงกับบทบัญญัติตามลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ในกรณีของกฎหมายจะต้องยึดหลักการว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายอื่น ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ด้วย การเลือกตั้งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

ดังนั้น ก.ก.ต.จะต้องไม่กระทำการตามอำเภอใจ จะต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม เป็นไปตามลายลักษณ์อักษร ไม่คลุมเครือแอบแฝงที่บุคคล ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและไม่เอากฎหมายอยู่ในอุ้งมือเป็นสมบัติส่วนบุคคลของกลุ่มใดๆ หรือใช้เครื่องมือของผู้มีอำนาจในการรักษาและสืบทอดอำนาจ มิเช่นนั้นกกต.จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้าง “ภยันตรายต่อสังคม” และการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมก็คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนนั่นเอง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘ทวี’ แนะกกต. เป็นธรรม อย่าเป็นเครื่องมือของใคร เพราะจะได้ชื่อว่าละเมิดสิทธิ์ปชช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง