Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 16 ม.ค. 2564

บิ๊กตู่งัดม.44 เบรกสรรหา บอร์ดกสทช. ชุดใหม่ รอแก้กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

8 ก.ค. 2562 - 19:09 น.

บิ๊กตู่งัดม.44 เบรกสรรหา บอร์ดกสทช. ชุดใหม่ รอแก้กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

บอร์ดกสทช. - เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

มีใจความว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 7/2561 เรื่องการยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงวันที่ 24 เม.ย.2561 กำหนดให้กรรมการกสทช.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จำเป็นไปพลางก่อนต่อไป

โดยระหว่างนั้น หากกรรมการกสทช. พ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการฯ ที่เหลืออยู่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่นั้น

ด้วยเหตุที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่ง ให้ระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกสทช.ไว้ก่อน จนกว่าจะมีพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกสทช. ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกฯ โดยความเห็นชอบของครม.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

กรณีกรรมการ กสทช. พ้นจากตำแหน่งด้วยอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้กรรมการ กสทช.ที่พ้นจากตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ กสทช.ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เข้ารับหน้าที่ หรือจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น

นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการ กสทช.พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากพ้นด้วยเหตุอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ให้คณะกรรมการกสทช. ประกอบด้วยกรรมการกสทช.เท่าที่เหลืออยู่ และให้กรรมการกสทช.เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

อีกทั้งให้เพิ่มความที่ว่า “จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงหรือประโยชน์สาธารณะ” เป็น (5) ของมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่งวันที่ 8 ก.ค.2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กตู่งัดม.44 เบรกสรรหา บอร์ดกสทช. ชุดใหม่ รอแก้กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง