ครม.มีมติเห็นชอบกระทรวงการคลังโยกรองอธิบดีนั่งที่ปรึกษากรมศุลฯ ต่ออายุ‘ดิสทัต’นั่งกก.อัยการผู้ทรงคุณวุฒิในก.อ.อีกวาระ ไฟเขียว ‘พิมพ์กาญจน์’ นั่งรองปลัดวธ.

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงผลการประชุมครม. ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง น.ส.สุภาพร โกเฮงกุล นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

และอนุมัติ แต่งตั้ง นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเหมาะสม จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย-กัมพูชา

ดังนี้ คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ปรับเปลี่ยน ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จาก “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” เป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” และ ปรับเปลี่ยนจาก “ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” และเพิ่ม “เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) ปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการ จาก “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” เป็น “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ”

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนผู้ครองตำแหน่งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้กำหนดชื่อตำแหน่งตามสายงานเดิมของตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่บุคคลนั้นได้รับอยู่เดิมทั้งหมด ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าวแล้ว

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี วาระแรก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ให้เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิในก.อ. ต่ออีกหนึ่งวาระ

ครม.อนุมัติตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 3 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ดังนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน