กสม.ลงพื้นที่เกาะติดม็อบ 24 มิ.ย. ยันร่วมสังเกตการณ์ ไม่ได้หนุนชุมนุม

23 มิ.ย. 2564 - 19:15 น.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เผยแพร่เอกสารข่าวว่า ตามที่กลุ่มต่างๆ ได้นัดหมายการชุมนุมสาธารณะเพื่อแสดงท่าทีหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในวันที่ 24 มิ.ย.64 นั้น กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. และเห็นพ้องต้องกันว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นรากฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการใช้เสรีภาพดังกล่าวบนหลักการสันติวิธี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งสององค์กรจึงเห็นร่วมกันว่า ควรส่งผู้แทนลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และติดตามการชุมนุมในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมโดยตรง

ทั้งนี้ กสม. ได้มอบหมายน.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ และนางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเป็นผู้แทนลงพื้นที่ ขณะที่คณะกรรมการสมานฉันท์ได้มอบหมายให้นายเกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว และนายภูมิ มูลศิลป์ กรรมการสมานฉันท์ เป็นผู้แทนลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิ.ย.

กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ ยืนยันว่า การลงพื้นที่สังเกตการณ์ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มใดหรือสนับสนุนความเห็นทางการเมืองของฝ่ายใดทั้งสิ้น แต่เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อติดตามว่าเสรีภาพในการชุมนุมได้รับการคุ้มครองหรือไม่ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลการชุมนุมและการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ วิธีการที่ใช้ในการควบคุมการชุมนุมเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนกับสถานการณ์หรือไม่ ขณะเดียวกันการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือไม่ การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงหรือไม่

การลงพื้นที่ของ กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ตามมาตรา 33 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 และตามนโยบายของ กสม. ชุดปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ที่เคารพความแตกต่างในความคิดเห็น การเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะนำไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

อีกทั้งกสม.เห็นว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ที่จะต้องร่วมกันสร้าง ปกป้อง ดูแลและรักษา ซึ่ง กสม. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กสม.ลงพื้นที่เกาะติดม็อบ 24 มิ.ย. ยันร่วมสังเกตการณ์ ไม่ได้หนุนชุมนุม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง