วุฒิสภา มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองพยาน ของกมธ. คืนเนื้อหามาตรการคุ้มครองตาม ครม.เสนอ ส่งสภาผู้แทนฯ ยืนยันก่อนบังคับใช้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ที่มีนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ส.ว. เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว

โดยที่ประชุม พิจารณาเรียงตามมาตรา มีประเด็นที่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่กมธ.แก้ไขในหลายประเด็น ได้แก่ แก้ไขมาตรา 3 ว่าด้วยบทนิยาม คำว่า พยาน ที่กมธ.เสียงข้างมากเพิ่มข้อความให้พยานหมายถึงจำเลย ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี

แก้มาตรา 7 ที่แก้ไขมาตรา 10 วรรคสอง ที่ปรับเพิ่มข้อความแก้ไขมาตรการเพื่อคุ้มครองพยาน โดย กมธ.วิสามัญได้แก้ไขเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ โดยให้กลับไปใช้บทบัญญัติที่ ครม.เสนอ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังได้รับแจ้งจากสำนักงานคุ้มครองพยาน ให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานนั้นกำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแก้ไขมาตราดังกล่าว มีส.ว.เห็นแย้งเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข มองว่าเนื้อหาที่สภา เห็นชอบนั้น มีความครบถ้วนและมีชั้นของความลับที่ปฏิบัติได้ และไม่มีเหตุต้องกระทบกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพราะเป็นเพียงการออกบัตรพิเศษเพื่อคุ้มครองเท่านั้น แต่ส่วนที่เห็นด้วยกับการแก้ไข มองว่าการให้อำนาจ รมว.ยุติธรรม เพียงฝ่ายเดียว อาจถูกใช้อำนาจในทางมิชอบได้ อีกทั้งเกรงว่าจะกระทบกับงานความมั่นคงที่เกี่ยวกับเลขประจำตัว 13 หลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุม ใช้เวลาพิจารณาในวาระสอง เกือบ 3 ชั่วโมง ได้ลงมติในวาระสาม โดยมีเสียงเอกฉันท์ 162 เสียง เห็นชอบกับเนื้อหาที่กมธ.แก้ไข และงดออกเสียง 3 เสียง ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยาน ดังกล่าวต้องส่งคืนไปให้สภา พิจารณาว่าจะยืนยันตามที่วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วย ต้องตั้งกมธ.ร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองพยาน ถือเป็นร่างกฎหมายฉบับที่ 3 ที่วุฒิสภาแก้ไขปรับปรุงไปจากร่างที่สภาเห็นชอบ โดยฉบับแรกคือ ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ… ฉบับสองคือ ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ…

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน