‘ประยุทธ์’ เซ็นคำสั่งตั้ง ‘อนุชา’ นั่งหัวโต๊ะแก้หวยแพง ‘แรมโบ้’ รองประธาน เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเร็วที่สุด แต่ยังประชุมไม่ได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้

ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบ าลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ แต่งแต่งให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วย อัยการสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน กรรมการและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มีหน้าที่และอำนาจ ในตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ,เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ,เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมขี้แจง ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา ,แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้ง

ตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 ลงชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายอนุชา ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการในขณะนี้ เพียงแต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งตนคงต้องทำการบ้านในหลายเรื่องเพราะพล.อ.ประยุทธ์ ต้องการให้ทำทุกเรื่องเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้ได้

ทั้งนี้ ตนจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในไปก่อนและยังไม่ได้มีการเรียกประชุมอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 แต่ก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน