เพื่อไทยเสนอ 3 ร่างแก้ไข รธน. กำหนดนายกฯ ต้องเป็นส.ส. เพิ่มสิทธิมากมายแก่ประชาชน หวังเสนอร่างแล้วได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย รวมถึงวุฒิสภาด้วย

วันที่ 9 ก.พ.2565 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ ความเป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ทางพรรคได้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ร่าง โดยร่างแรกเป็นการเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี กำหนดให้นายกฯ ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ด้วย และความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ ก็จะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยเป็นการกำหนดเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าหลายฉบับด้วย

ส่วนร่างที่ 2 นั้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยจะเพิ่มความเป็นวรรค 2 ของมาตรา 25 กำหนดให้สิทธิเสรีภาพให้รวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพตามพันธกรณี และกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ทั้งนี้จะได้เพิ่มสิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา โดยการห้ามปล่อยตัวชั่วคราวนั้น จะต้องเป็นกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี

ทั้งนี้ในร่างนี้ จะป้องกันไม่ให้มีการยกข้ออ้างเรื่องความมั่นคงมาเป็นข้อจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม และจะกำหนดให้การจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ง่ายขึ้น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การบริหารพรรคการเมืองมีความเป็นอิสระมากขึ้น ไม่เป็นภาระแก่พรรคมากเกินไป โดยจะเพิ่มการคุ้มครองสิทธิในการบริการสาธารณสุขของประชาชน และสิทธิผู้ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุขด้วย

ด้านร่างที่ 3 นั้น ก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนดำเนินโครงการด้วย

“ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดผลรูปธรรมมากขึ้น หวังว่าการเสนอร่างทั้งหมดนี้ จะได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองอื่น ๆ รวมถึงวุฒิสภาด้วย”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน