ปภ.รายงาน 29 จังหวัด โดนพิษพายุฤดูร้อน ประสบวาตภัย บ้านเรือนเสียหายเกือบ 2 พันหลัง อีสานหนักสุด โดน 15 จังหวัด เหนือ 11 จว.

วันที่ 9 มี.ค.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 – 9 มี.ค. เกิดวาตภัยในพื้นที่ 29 จังหวัด รวม 78 อำเภอ 164 ตำบล 372 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,793 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น

เหนือ กระทบ 11 จังหวัด

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวม 31 อำเภอ 71 ตำบล 206 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,189 หลัง ดังนี้

1.เชียงราย เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงชัย รวม 8 ตำบล 27 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 502 หลัง

2.เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในอำเภอฮอด รวม 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง 3.ลำปาง เกิดวาตภัยในอำเภอวังเหนือ รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 55 หลัง

4.พะเยา เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปง อำเภอเมืองพะเยา รวม 8 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 234 หลัง 5.แพร่ เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง และอำเภอลอง รวม 14 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 87 หลัง

6.น่าน เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเมืองน่าน รวม 6 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 42 หลัง 7.เพชรบูรณ์ เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ รวม 9 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 71 หลัง

8.กำแพงเพชร เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอไทรงาม รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง 9.พิจิตร เกิดวาตภัยใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับคล้อ อำเภอดงเจริญ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก และอำเภอสากเหล็ก รวม 10 ตำบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 145 หลัง

10.อุตรดิตถ์ เกิดวาตภัยในอำเภอบ้านโคก รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง และ 11.พิษณุโลก เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางระกำ รวม 8 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 32 หลัง

อีสาน อ่วม 15 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มุกดาหาร มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา หนองบัวลำภู เลย และหนองคาย รวม 39 อำเภอ 74 ตำบล 138 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 568 หลัง ดังนี้

1.อุดรธานี เกิดวาตภัยในอำเภอศรีธาตุ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง 2.สกลนคร เกิดวาตภัยในอำเภอวานรนิวาส รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 15 หลัง 3.กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยใน 7 อำเภอได้แก่ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอคำม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสามชัย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอสมเด็จ รวม 11 ตำบล 23 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 129 หลัง

4.ชัยภูมิ เกิดวาตภัยใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภูเขียว อำเภอซับใหญ่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอเทพสถิต รวม 15 ตำบล 25 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 152 หลัง 5.ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง รวม 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 27 หลัง 6.สุรินทร์ เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังขละ อำเภอบัวเขต อำเภอท่าตูม รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 22 หลัง

7.มุกดาหาร เกิดวาตภัยในอำเภอดอนตาล รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง 8.มหาสารคาม เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ รวม 9 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 93 หลัง 9.อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

10.ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในอำเภอกันทรารมย์ รวม 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน 11.ยโสธร เกิดวาตภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอคำเขื่อนแก้ว รวม 9 ตำบล 21 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 51 หลัง 12.นครราชสีมา เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอประทาย และอำเภอสูงเนิน รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 14 หลัง

13.หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในอำเภอโนนสัง รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง 14.เลย เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอปากชม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 16 หลัง 15.หนองคาย เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 26 หลัง

กลาง โดน 3 จว.

ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก อ่างทอง และสิงห์บุรี รวม 8 อำเภอ 19 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 36 หลัง ดังนี้ 1.นครนายก เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4 หลัง

2.อ่างทอง เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย และอำเภอโพธิ์ทอง รวม 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 14 หลัง 3.สิงห์บุรี เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอบางระจัน รวม 10 ตำบล 15 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง

ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแล ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน