เศรษฐา เผย ปานปรีย์ บินไปอิสราเอล รับตัวประกันไทยกลับ ยันเร่งช่วยที่เหลือเต็มที่ น่าจะปล่อยตัวออกมาอีก เพราะมีการขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวอีก 2 วัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 พ.ย.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่ยังถูกกลุ่มฮามาสควบคุมตัวอยู่ว่า

เรื่องนี้รัฐบาลพยายามช่วยเหลืออยู่ น่าจะมีการปล่อยตัวออกมาอีก เพราะเขามีการขยายเวลาหยุดยิงชั่วคราวอีก 2 วัน ซึ่งขณะนี้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ออกเดินทางไปยังประเทศอิสราเอลแล้ว เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันนี้ (28 พ.ย.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาระการประชุม ครม.ครั้งนี้ ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ได้แก่ เรื่องที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอ เรื่องโรงสีที่มีส่วนช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร ทำให้ข้าวไม่ล้นตลาด โดยรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ย 4%, เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, เรื่องปรับขึ้นอัตราเงินเดือนข้าราชการ แต่อาจจะไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ

ขณะที่วาระเพื่อรับทราบ ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมถึง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. นอกจากนี้ อว.ยังเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ส่วนกระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ…., สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล, วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษากฎหมายเละอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการควบรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา, วุฒิสภา เสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภค โฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)], คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ข้อเสนอแนะกรณีการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าเช่าที่ดิน EECi อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง, กระทรวงพาณิชย์ เสนอ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงพาณิชย์), กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปีบัญชี 2565 (วันที่ 1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566), คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เสนอ รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน