ครม. เห็นชอบหลักการตั้งงบฯปี 68 โครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ‘คมนาคม’ เสนอของบผูกพัน 42 โครงการ วงเงินกว่า 9 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

โดยวันนี้ (30 ม.ค.) เสนอเข้ามา 69 โครงการ จาก 10 หน่วยงาน วงเงิน 1.81 แสนล้านบาท เป็นงบผูกพัน 2567-2568 ขณะที่บางหน่วยงานเสนอเป็นงบผูกพันในช่วงปีอื่นๆ

ครม.จึงมีมติรับทราบข้อเสนอ แต่ขอมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ไปพิจารณาว่างบผูกพันที่เสนอมาถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ พร้อมทั้งให้ 2 หน่วยงานไปทบทวน 69 โครงการที่เสนอว่าชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐหรือไม่

โดยกระทรวงคมนาคม ที่เสนองบผูกพันของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวม 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท มีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแบ่งเป็น

กรมทางหลวง (ทล.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 37 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 69,877.7053 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 35 โครงการ วงเงินรวม 66,027.7053 ล้านบาท แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงินรวม 3,850 ล้านบาท มีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2568 จำนวน 13,975.5411 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2570 วงเงินรวม 4,920 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2568 จำนวน 984 ล้านบาท

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 1 โครงการ คือ งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานชุมพร ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท (ปีงบ 2568: 300 ล้านบาท ปีงบ 2569: 300 ล้านบาท ปีงบ 2570: 450 ล้านบาท ปีงบ 2571: 450 ล้านบาท) มีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2568 จำนวน 300 ล้านบาท

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2568 ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 วงเงินรวม 15,355.6000 ล้านบาท (ปีงบ 2568: 368.4000 ล้านบาท ปีงบ 2569: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบ 2570: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบ 2571: 2,225.2800 ล้านบาท และปีงบ 2572-2575: 8,323.5200 ล้านบาท) มีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณปี 2568 จำนวน 368.4000 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน