วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. Prof.Dr. Gyeung Ho Choi
    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน

  1. ดร.ชนะ ภูมี
    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  1. ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์
    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์


ซึ่งปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้าและช่วงบ่ายจำนวน 5,444 คน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า “ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์ ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภเรื่องการใช้ความรู้ ให้บัณฑิตได้พิจารณาสัก 2 ประการ ประการแรก ความรู้ทางวิชาการมิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จรูป หรือใช้โดยยึดถือตามตำราอย่างเถรตรง หากจะต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง แต่ละกรณี และบางครั้งก็ต้องใช้ความรู้หลากหลายสาขาประกอบกัน ประการที่สอง ความรู้ทางวิชาการก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้ หากนำไปใช้โดยไม่มีคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคอง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ้งชัด ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการนำความรู้ไปใช้ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน