วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และผู้บริหารของบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ประธานคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานอนุกรรมการการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. และนายวีรวัฒน์ วรรณศิริ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี Mr. Thomas Morin Vice President & General Manager South East Asia และนายโสฬส ยอดมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัทฯ แนวนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาของบริษัท และความปลอดภัยในการเยี่ยมชมสถานประกอบการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. กล่าวสรุปผลการดำเนินการของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ พร้อมเยี่ยมชมบริษัทแอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการสำหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นพร้อมคำเสนอแนะ ณ ห้องรับรองของบริษัทฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน