มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ก่อตั้งด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502 ชื่อเดิมโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ หรือ “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปรมาภิไธยและพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีวิทยาเขตอีก 2 แห่งคือ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม สู่นวัตกรรม ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลก พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 61 และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมระเบียงเศรษฐกิจในภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย วิจัยและพัฒนา อาทิ สร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเป็นแชมป์โลก 8 สมัย สร้างดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย สร้างถนนราดยางพาราดินซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง พันธกิจ ปณิธาน ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ มจพ. ว่า “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

เนื่องในวาระพิเศษนี้ มจพ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มจพ.) และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สื่อมวลชน และเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย กิจกรรม ภาคเช้า เวลา 08.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ เวลา 10.00 น. พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคค่ำ เวลา 17.00 น. ลงทะเบียน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลเกียรติยศ ตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน ประกอบด้วย คนดีศรีศาสนา คนดีศรีสังคม คนดีศรีศิลปวัฒนธรรม ครูดีศรีมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น งานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ชมการแสดงของนักศึกษาชมรมศิลปการแสดง วงดนตรีไทยมงกุฎวดี วงดนตรีประดู่แดง มจพ. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ.

ท้ายนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.ประจำปี 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม สู่นวัตกรรม” ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-21.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อบัตรโต๊ะจีน ราคาโต๊ะละ 4,000 บาท ได้ที่กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1135, 1108 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือที่ www.kmutnb.ac.th


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน