ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีการประเมินและประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 1 (2 สาขาวิชา) และอันดับ 3 (1 สาขาวิชา) ของประเทศไทย ดังนี้

อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical Engineering/ Electronic Engineering & Telecommunication & Communication Engineering and Technology มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 13 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ตัวชี้วัดที่ TRF

Index

1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร

ไทย-เยอรมัน/ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟแวร์

0.10 3 122 5 18.52 5 4.4

 

อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Information Technology, Informatics, Geo-informatics, Computer Sciences, Computer Engineering, Computing, Software Engineering

มีหน่วยงานเข้าร่วม 17 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ตัวชี้วัดที่ TRF

Index

1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/

เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

0.07 3 262 5 52.32 5 4.4

 

อันดับ 3 ของประเทศไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คะแนน 4.0) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขา Mathematics and Statistics มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 14 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ตัวชี้วัดที่ TRF

Index

1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ วิทยาศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ 0.52 5 56 4 4.49 3 4.0

 

ทั้งนี้ มจพ. มีหน่วยงานที่เสนอเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่ส่งทั้งสิ้น 405 หน่วยงาน และติดอันดับ 3 สาขาวิชา ทุกผลงานล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย บุคลากร คุณภาพงานวิจัยของ มจพ. ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัยให้ก้าวไปสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจพ. สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.kmutnb.ac.th จะเปิดรับสมัครกลางเดือนธันวาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ติดตามผลการประเมินฯ ได้ที่ https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน