Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

สารัชถ์ รัตนาวะดี นำ Gulf จัดกิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

26 ก.พ. 2562 - 09:03 น.

องค์กรที่ดำเนินธุรกิจพลังงานกับกิจกรรม CSR นั้นขาดกันไม่ได้จริงๆ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหันมา
สนใจสิ่งแวดล้อม และเอาใส่ใจกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือกัลฟ์ (GULF) หนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย
ภายใต้การกำกับดูแลของสารัชถ์ รัตนาวะดี ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในจุดนี้ และเอาจริงเอา
จังในการทำกิจกรรม CSR มาอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะเห็นกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการสนับสนุนเยาวชนให้หันมา
เล่นกีฬามากขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

สารัชถ์ รัตนาวะดี นำทีมกัลฟ์ บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์

ในฐานะองค์กรผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า กัลฟ์ได้บริจาคแผงโซล่าร์เซลล์ สำหรับใช้ในระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบสูบน้ำของโครงการ เพื่อเป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างมลภาวะ และสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักของโครงการ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สารัชถ์ รัตนาวะดี นำทีมผู้ถือหุ้น เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ภายใต้การดูแลของสารัชถ์
รัตนาวะดี ได้จัดกิจกรรมโดยเชิญคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 70 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ
ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้กัลฟ์ยังได้พาคณะผู้ถือหุ้นร่วมทำกิจกรรม CSR รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดินที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Zero Waste ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ รวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นอกจากนี้ กัลฟ์ยังได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า(แฝก) ป้องดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิตโรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการเกษตรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหนองแซงของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ด้วยการนำแนวคิดเกษตรกึ่งอินทรีย์ และผสมผสาน มาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนระแวกโรงไฟฟ้า เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

Gulf นำโดย สารัชถ์ รัตนาวะดี เริ่มโครงการ ปลูกข้าวลงนา ปลูกหญ้า(แฝก) ป้องดิน

ประกอบไปด้วยการแนะนำชาวบ้านให้ปลูกข้าวสายพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กับข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณคูคลองสาธารณะ เลียบถนนทุเรียน ห้วยบ่า เพื่อป้องกัน
การพังทลายของดิน ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณคูคลองในพื้นที่ให้สวยงาม รวมทั้งมีการ
ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คูคลองสาธารณะ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ชุมชน

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี ปัจจุบัน
มีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง ได้มีการปรับใช้พื้นที่เพื่อทดลองทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
นำผลจากการทดลองมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี พ.ศ 2558 เริ่มพัฒนาพื้นที่ สำหรับทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลัก “เกษตรทฤษฎีใหม่”

ปี พ.ศ 2559 ได้ขยายพื้นที่ไปยังที่ดินของโรงไฟฟ้าหนองแซง มีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นแปลงนาสาธิตเพิ่มเติมอีก 4 แปลง โดยทำคันนาให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดคันนาโดยทั่วไปเพื่อป้องกันน้ำท่วม
และใช้ประโยชน์ที่ดินบนคันนาในการปลูกพืชผัก และไม้ยืนต้น

ปี พ.ศ 2560 เร่งปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ ทั้งไม้เศรษฐกิจยืนต้นระยะยาว และไม้ผลผสมผสาน เพื่อให้ชุมชนเยี่ยมชม เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำอาชีพ
ทางเลือกให้แก่ชุมชน

ปี พ.ศ 2561 พัฒนากิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อต่อยอดเทคนิควิธีการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ทำโรงปุ๋ยอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ทำปุ๋ยหมักจากวัชพืช
ในแหล่งน้ำของชุมชนและวัสดุเหลือใช้จากเรือกสวน ไร่นา และทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย
สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมพืชผักอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี เพื่อปูทางไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์
เต็มรูปแบบ

ด้านการกีฬา

สารัชถ์ รัตนาวะดี นำทีม Gulf จับมือกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดโครงการฟุตบอลคลินิค

สารัชถ์ รัตนาวะดี มีนโยบายให้กัลฟ์ เป็นองค์กรที่สนับสนุนวงการกีฬาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล กัลฟ์ถือเป็นอีกหน่วยงานที่สนับสนุนเยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และ
เปิดประตูสู่วงการฟุตบอลระดับสากล โดยเริ่มจากสร้างความร่วมมือกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลแถวหน้าของไทยเปิดโครงการฟุตบอลคลินิค “Gulf Football Clinic by Buriram United” เพื่อให้ความรู้และฝึกสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กๆ โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพ และนักฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561“Gulf Football Clinic by Buriram United” ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ สนามฟุตบอลสปอร์ตอารีนา ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานนี้มีเยาวชนในพื้นที่
เข้าร่วมกว่า 200 คน

ไม่เพียงเท่านี้ กัลฟ์ ยังร่วมกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
ในโครงการ “Gulf Football Camp : ชาร์จพลังปลุกฝันนักเตะเยาวชน” มีภารกิจหลัก 2 ด้านคือ พัฒนาสนามฟุตบอลเก่าในชุมชน โดยคัดเลือกสนามฟุตบอลที่มีผู้เสนอเข้ามาพร้อมเหตุผลที่น่าสนใจ
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการจัดกิจกรรม Trial Tournament เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนอายุระหว่าง 10-14 ปี ที่มีความสามารถโดดเด่นในกีฬาฟุตบอล เดินทางไปเยือนสโมสร
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมนี พร้อมเป็นสมาชิกของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อะคาเดมี เพื่อเรียนรู้เทคนิคและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น

นี่อาจสรุปได้ว่านโยบายเพื่อสังคมของสารัชถ์ รัตนาวะดี ได้นำพาให้กัลฟ์ เป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สารัชถ์ รัตนาวะดี นำ Gulf จัดกิจกรรม CSR เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง