วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (NACC Integrity Awards) จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด คือ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2557-2561 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ มจพ. ในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรของ มจพ. ที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน