กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” ขอประกาศผลรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด สุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ ผลการประกวด ในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณ กมล ยุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชลสิทธิ์ เขียวเฮียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การออกแบบเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล

รางวัลชนะลเลิศ ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวญาณพันธ์ กันเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรเชษฐ์ เลิศบัวบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมแสดงถึงความเป็นไทย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวุฒินันท์ ชาญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ศรุต เตชะสิริไพบูลย์, วรัญชัย เจริญโชติ, วุฒิชัย บูรณกิตติภิญโญ, ชลลดา ไชยโรจน์วัฒนา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(กัญจน์ชรัตน์ โกอัฐวาพร, มูหำหมัด เจ๊ะเมาะ, กนกกร ศิริรัตน์, เจนนินทร์ จักรชัย, สหรัฐ ทองคุ่ย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

(เกวลิน เวชกามา, ภัทรวรรณ เหลืองสะอาด , กชพร อานันทนะ)

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ https://facebook.com/thaithayarn หรือ Line official : @thaithayarn หรือ Instagram : thaithayarn

งานประชาสัมพันธ์ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://far.ssru.ac.th/


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน