กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะเยาวชน ก่อนไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลงความร่วมมือกับ IM Japan

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ มีนโยบายรักษาและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ ทั้งนี้กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนขยายตลาดแรงงานในหลายประเทศ และเร่งจัดทำบันทึกความเข้าใจ อาทิ มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ในปี 2565 กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงาน ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานไทย จำนวนกว่า 2,000 คน ต้องการขยายตลาดแรงงานเชิงรุก เช่น บริษัท Hisada จังหวัดโอจิ มีความต้องการแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และบริษัท Heiwa Do ต้องการแรงงานในสาขาผลิตวัตถุดิบอาหาร นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานมีนโยบายขยายสาขาการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและขยายตลาดแรงงานกลุ่มทักษะเฉพาะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกำกับดูแลไม่ให้แรงงานดังกล่าวถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับโอกาสนี้ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในทุกๆด้านก่อนเดินทาง โดยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานก่อนจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงาน นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน่วยฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งในหลักสูตร วิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น อาคารสถานที่ฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานก่อนไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา (Part) ช่วงที่ 1 เน้นภาคทฤษฎี ระยะเวลา 3 เดือน ดำเนินการฝึกอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน เน้นฝึกภาคปฏิบัติเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ประเพณี วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตประจำวัน ดำเนินการฝึกอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในหน่วยฝึกเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน หลังจากนั้นจะมีนายจ้างและสถานประกอบกิจการจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาคัดเลือก ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) ซึ่งเมื่อแรงงานฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปีแล้ว หากนายจ้างเดิมประสงค์ให้แรงงานฝึกปฏิบัติงานต่อ แรงงานสามารถสมัครเพื่อฝึกปฏิบัติงานต่อได้ตามสัญญาอีก 2 ปี หรือทำงานในกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ แรงงานที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจากประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการพัฒนาเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงมีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ และเข้าถึงค่าจ้างที่สูง นอกจากจะสามารถหารายได้นำเม็ดเงินกลับสู่ประเทศแล้ว ยังเป็นบุคลากรสำคัญ และมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน