กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการโค้ช (Coaching)โปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน ส่งต่อไปยังประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพดี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

(วันนี้ 21 เมษายน 2565) นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดงานสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย ว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ของคนไทย ที่เกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 6 โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า คนวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์ และอัตราการเจ็บป่วย ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.9 มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.2 พบโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.4 โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5 และจากการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ร้อยละ19 และการเข้าถึง เข้าใจ ซักถาม และตัดสินใจเรื่องสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 65

นายแพทย์เอกชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยจึงดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้เป็นโค้ชด้านสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชน ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงให้ความสำคัญกับเป้าประสงค์ในแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2569) ข้อที่ 1 กำหนดไว้ว่า ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น ผ่านการโค้ช (Coaching) ด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนำความรู้ไปขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ในวิถีชีวิตปกติถัดไป (Next Normal)

“ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดให้ความรู้ด้วยการโค้ช (Coaching) ด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ในปรเด็นความรู้ต่าง ๆ อาทิ ภัยเงียบที่มากับความอ้วน หลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ การโค้ช (Coaching) ด้านสุขภาพด้วยโปรแกรม 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดีที่บ้าน การป้องกันและฟื้นฟูร่างกาย จากโรคออฟฟิศซินโดรม การจัดการอารมณ์ การแก้ปัญหานอนไม่หลับ การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching) ด้านสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน