กรมพัฒนาที่ดิน งานวันดินโลกปีนี้ จะเน้นเรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ตามแนวคิด ONE HEALTH ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพ คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน Four better คือ better Production การผลิตที่ดีขึ้น better Nutrition โภชนาการที่ดีขึ้น better Environment สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น better Life ชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นแม่งานที่จะประสานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน วัด เกษตรกร ให้มีส่วนร่วมรับรู้ สร้างสรรค์วันดินโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมกับคำว่า ดินดีอยู่ที่ไหน อาหารดีอยู่ที่นั่น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน