วันสต็อปเซอร์วิส ด่านตรวจพืชสุวรรณภูมิเพิ่มขีดความสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไทย

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรแถวหน้าของโลก ปี 2565 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่า 925,994 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% ตลาดส่งออก 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร ซึ่งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุผลดังกล่าว เป็นที่มาของโครงการจัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ (Perishable Premium Lane : PPL) และศูนย์บริการตรวจสอบรับรองพืชแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม

การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับสถานที่ในการตรวจรับรองสินค้าเกษตรให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล จากเดิมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีศูนย์ย่อยของการให้บริการตรวจรับรองสินค้าและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอยู่แล้ว แต่พื้นที่คับแคบและเปิดใช้มานาน จึงเห็นควรรวมทุกจุดให้บริการ ณ จุดเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืช เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าอย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบแมลงศัตรูพืชกักกันที่อาจติดไปกับสินค้า การป้องกันการลักลอบ และการสำแดงเท็จโดยซุกซ่อนสินค้าอื่นปนไปกับสินค้าเกษตร โดยศูนย์บริการตรวจสอบรับรองพืชแบบเบ็ดเสร็จได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นมา และยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 ไทยส่งออกผักผลไม้กว่า 63,000 ชิปเม้นท์ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายการส่งออกเริ่มฟื้นตัว และหลังจากศูนย์ฯได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา ทำให้เวลานี้ในแต่ละวันจะมีผู้ประกอบการส่งออกสินค้าผักผลไม้มาใช้บริการตรวจรับรองประมาณวันละ 2,000 ชิปเม้นท์ โดยช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนของทุกปีจะมีการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสูงกว่าเดือนอื่น ๆ เนื่องจากมีผลผลิตผลไม้สดภาคตะวันออกทยอยเข้าสู่ตลาด โดยส่วนใหญ่ช่วงเวลา 13.00-19.00 น. จะเป็นช่วงที่มีความหนาแน่นของจำนวนสินค้ามากที่สุด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน