จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 ตุลาคม 2566 ชวนคนยุคใหม่มาถอดรหัสการ “ลงมือทำ” เพื่อร่วมสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า” Good Balance, Better World พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติ สัมผัสโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกิจกรรม และสาระมากมาย ร่วมสนุก และเพลิดเพลินไปกับความรู้รอบตัว ทั้งเรื่่องอาหาร สุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ฯลฯ และโมเดลต้นแบบด้านความยั่งยืนมิติต่างๆ ของภาคธุรกิจที่จะมาร่วมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

งานในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบของงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ และมีเครือข่ายองค์กรด้านความยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลกที่มารวมตัวกันมากที่สุดของภูมิภาคอาเซียนกับงาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการจัดงาน

งานในครั้งนี้ นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังได้ผนึกกำลังองค์กรภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมาก มาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030 อีกด้วย

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน SX 2023 กล่าวว่า “ไทยเบฟให้ความสำคัญและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) มาเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ เพราะการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหากพวกเรามีเป้าหมายที่อยากจะให้โลกใบนี้ และตัวเราทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน งาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX 2023 ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่จะเป็นโอกาส และเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนร่วมกัน และขอขอบพระคุณ ในความร่วมไม้ร่วมมือ ที่เราเดินกันมาบนเส้นทางแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่พร้อมสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักรู้ และร่วมกัน “ลงมือทำ” ( Decade of Action) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030 มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อโลกของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action ว่าสิ่งสำคัญเราต้องกลับมาดูพื้นฐานในชีวิตของเราคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เพราะในขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกส่วน ขณะที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง มนุษย์เองก็เป็นผู้ทำลาย สร้างขยะ สร้างมลพิษ และของเสียให้แก่โลก แนวทางแก้ไขที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญคือ สอนให้เราพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่ไปกับความรู้ – คุณธรรม ขณะที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ก็ได้ชี้แนวทางการดำรงชีวิตไว้แล้ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งตรงนี้ทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างจริงจังด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพราะพระองค์ทรงท่านทรงสอนไว้หมดแล้วแต่เราจะเดินตามรอยพระยุคลบาทได้อย่างไร เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังมี Panel Discussion : “Sustainable World for All” และการประกาศรางวัล SX Shaper Award 2023 โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลคือศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้คิดค้นผลิตยาต้านไวรัสเอดส์หรือ “ยา AZT ” ได้สำเร็จ ทำให้ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรก ที่ผลิตยาต้านเอดส์คุณภาพดี และถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศถึงเกือบ 20 เท่า ด้วยแรงบันดาลใจมาจากความต้องการช่วยผู้หญิงและเด็กที่ติดเชื้อ ภายใต้ความเชื่อว่า การเข้าถึงการรักษาคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังได้อุทิศตนให้คนในทวีปแอฟริกาที่ยากจนถึง 12 ปี ด้วยทุนตัวเอง ช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการเข้าถึงตัวยาสำคัญและมีชีวิตที่ดีขึ้น ฯลฯ

สำหรับมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” Good Balance, Better World มีกิจกรรมไฮไลท์ และสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มทุกวันไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้ พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ มัลติมีเดีย และกิจกรรมมากมายให้ทุกคนก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไปด้วยกันแบบไม่มีตกเทรนด์

พบกับไฮไลท์ของงานใน 5 โซน ชั้น G

โซน SEP Inspiration สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE : WHAT IF THE WORLD… พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืนตัวจริง

โซน BETTER ME เพราะทุกสิ่งดีขึ้นได้…เริ่มต้นที่ตัวเรา และดีต่อเรา ดีต่อโลก ที่จะชวนคุณมาส่องเทรนด์สุขภาพ สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง (Healthy Life Healthy Earth) พบกับ Smart Farming สุดยอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความปลอดภัยและมั่นคง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังพาคุณไปพบกับมิติของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย (Life Long Learning) และการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) อย่างไรให้เป็นสุข

โซน BETTER LIVING พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมความพยายามเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ (Water Stewardship), การลดคาร์บอน (Decarbonization),ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การจัดการของเสีย (Waste Management) รวมถึงมุมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการ และวงจรที่ควรจะเป็นของบรรจุภัณฑ์ เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบ ECO-Living สะท้อนมุมมองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเพื่อสิ่งแวดล้อม

โซน Better Community จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน พบกับแบบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ขาดแคลน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเที่ยมในสังคมของทุกๆคน การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อผู้คน และทุกชีวิตในเมือง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ Nat Geo สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า

และ 3 โซน ชั้น LG

SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking ที่จะชวนให้คุณเรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืน

SX Marketplace รวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผึ้งชันโรง ผึ้งจิ๋วคุณประโยชน์แจ๋ว และเวทีแชร์มุมมองทางธุรกิจการค้าขาย พลาดไม่ได้กับมุมพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟจากร้าน HARVKIND คาเฟ่ในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์แนวคิดยั่งยืน

SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย อาทิ เกมหมากรุก ไขความลับแมลงตัวจิ๋วการรักษาธรรมชาติรอบตัว การเดินทางของอาหาร และผู้พิทักษ์ขยะ พร้อมชวนมาร่วมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลก กับเวทีเสวนาของวิทยากรชื่อดังจากมุมมองคนทำจริง เพื่อร่วมหาคำตอบสู่สังคม และโลกที่ยั่งยืนในแบบที่คุณค้นหา ในงาน Sustainability Expo (SX2023) วันนี้ถึง 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน