11 เมษายน 2567, กรุงเทพฯ – บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทแม่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ MQDC (บริษัท แม็กโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น) ได้รับรางวัล Excellence in Coaching & Mentoring Award 2023 จาก แอคคอมกรุ๊ป (AcComm Group) และ NEWS® Navigation – Switzerland องค์กรพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรและบริหารภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารชั้นนำระดับโลก จากงาน NEWS® Compass Global Awards in Coaching & Mentoring จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว จากแอคคอม กรุ๊ปและ NEWS® Navigation – Switzerland ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นกลุ่มที่ได้นำเทคนิคของ NEWS® มาใช้ในการพัฒนาด้าน Coaching & Mentoring ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆจาก 40 ประเทศทั่วโลก โดยรางวัล Excellence in Coaching & Mentoring Award 2023 ที่ดีทีจีโอได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงที่ถูกต้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

นางสาว กรรณิการ์ เศรษฐี ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กล่าวว่า ดีทีจีโอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการพัฒนาทักษะโค้ชชิ่งและพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงดีเด่น จากแอคคอม กรุ๊ปและ NEWS® Navigation – Switzerland ประจำปี 2023 โดยรางวัลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายบริหารบุคลากรและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ในแบบฉบับของดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นกิจการในปี 2536 หรือ 30 ปีก่อน ดีทีจีโอเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรขององค์กรในทุกๆมิติเสมอมา ทั้งสนับสนุนการเสริมทักษะในการทำงาน การสร้างระบบต่าง ๆเพื่อเอื้อให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีในการทำงานร่วมกันภายใต้ร่มเงาของดีทีจีโอ ตลอดไปจนถึงการสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย โดยการให้การดูแลเสมอเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน สมดังคำเรียกบุคลากรภายใต้ร่มเงาของเครือดีทีจีโอทั้งหมดว่า แฟมซ์ (FAMz) ซึ่งเป็นคำพ้องจากคำในภาษาอังกฤษว่าครอบครัวหรือ Family นั่นเอง

“ที่ ดีทีจีโอ มีพันธกิจในการดูแลทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ดีทีจีโอ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และมีความสุข ดังคำที่ว่า คนของดีทีจีโอ เป็นคนที่ ดี เก่ง และสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาทักษะโค้ชชิ่งและนำรูปแบบการดูแลซึ่งกันและกันในแบบของพี่เลี้ยงภายใต้หลักการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมาใช้อย่างถูกต้อง จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ ดีทีจีโอ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด” นางสาว กรรณิการ์ กล่าว

ทั้งนี้ ระบบโค้ชชิ่งและระบบพี่เลี้ยง เป็นหนึ่งในระบบการบริหารบุคลากรเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกในระยะสิบปีหลัง โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้บริหารทุกระดับในปัจจุบันที่ต้องบริหารองค์กร บริหารคน ตลอดจนบริหารการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่ผู้นำองค์กรและผู้บริหารในทุกระดับต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันโดยบุคลากรจากหลากหลายช่วงอายุ การพัฒนาทักษะให้มีความเข้าใจและสามารถมองเห็นปัญหา ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพให้กับบุคลากรทุกเจนเนอเรชั่นได้อย่างเต็มที่จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับดีทีจีโอ

“ปัจจุบัน การบริหารคนหลายเจนฯเป็นประเด็นที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละเจนเนอเรชั่นต่างมีวิธีคิด การใช้ชีวิต เป้าหมาย ตลอดจนทักษะพื้นฐานที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ผู้บริหารทุกระดับจึงต้องได้รับการเสริมทักษะในการบริหารคน ด้วยทักษะ เครื่องมือ ตลอดตนมุมมองที่แตกต่างไปจากยุคเก่า” นางสาว กรรณิการ์ กล่าว


ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร แอคคอมกรุ๊ป กล่าวถึงที่มาของรางวัลฯ ดังกล่าว ว่าในวาระที่แอคคอมกรุ๊ปครบรอบ 18 ปี ของการพัฒนาทักษะและเครื่องมือการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารทั้งองค์กรในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือเชิงกลยุทธ์และพัฒนาร่วมกับ NEWS® Navigation จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จึงได้จัดงานมอบรางวัลครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย เพื่อแสดงความชื่นชมองค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำการโค้ชและการใช้ระบบพี่เลี้ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นรางวัลในระดับโลก (Global Recognition)

“ทาง แอคคอม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล Excellence in Coaching & Mentoring Award 2023 ให้แก่ ดีทีจีโอ โดยการมอบรางวัลดังกล่าว ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของดีทีจีโอ เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมในการพัฒนาผู้บริหารให้มุ่งสู่ความเป็นโค้ชที่ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริ มให้เกิดการนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลงาน และการเติบโตของบุคลากร “ ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน