พระสังฆราช ลงพระนาม ระเบียบมหาเถรสมาคม ‘ตำรวจพระ’ แล้ว

พระสังฆราช ลงพระนาม ระเบียบมหาเถรสมาคม ‘ตำรวจพระ’ แล้ว

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ มีการประชุมพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพฯ โดยพระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎระเบียบพระวินยาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษ ระเบียบมหาเถรฯ ว่าด้วยพระวินยาธิการ ว่า ตามที่ระเบียบมหาเถรฯ ว่าด้วยพระวินยาธิการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรฯ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ลงพระนามในระเบียบมหาเถรฯ ดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

พระพรหมโมลี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบรองรับการทำงานของพระวินยาธิการ ที่ประชุมมหาเถรฯ จึงมีมติให้ร่างระเบียบมหาเถรฯ ดังกล่าวขึ้น ซึ่งสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการ 5 คณะ ประกอบด้วย หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก หนใต้ และคณะธรรมยุต โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานคณะกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์พระวินยาธิการ พร้อมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัด โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานกรรมการฯ และให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทำหน้าที่ศูนย์พระวินยาธิการประจำจังหวัด

ซึ่งคณะกรรมการพระวินยาธิการในแต่ละระดับนั้น มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการดำเนินงานพระวินยาธิการที่อยู่ในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบล หรือแขวง ละ 2 รูป ส่วนคุณสมบัติพระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระวินยาธิการนั้น คือ 1.เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2.เป็นเปรียญ คือ มีความรู้ตั้งแต่ระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยคขึ้นไป หรือมีความรู้นักธรรมชั้นเอก 3.มีร่างกายสมบูรณ์ สมารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ 4.มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดอาจยกเว้นคุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

บทความก่อนหน้านี้อาซาร์ รอเปิดตัวร่วมทีมชุดขาว หลังแมตช์ดวลอาร์เซนอลนัดชิงยูโรปาลีก
บทความถัดไปไกลโฟเซต : เหตุใดลูกขุนสหรัฐฯ สั่งไบเออร์จ่าย 6.4 หมื่นล้านบาท แก่เหยื่อมะเร็งยาฆ่าหญ้า “ราวด์อัพ”