Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2563

ชาวไทยมุสลิมปีติ -รับเสด็จ"ในหลวง" งานเมาลิดกลางฯ ดุอาอ์ถวายพระพร

9 เม.ย. 2560 - 09:29 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปีที่ 55 ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก จุฬาราชมนตรีอาศิส พิทักษ์คุมพล และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกล่าวดุอาอ์ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสขอบใจในไมตรีจิต พร้อมตรัสว่าทุกศาสนาต่างมีหลักธรรมคำสอนเพื่อให้ผู้เคารพนับถือยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม ทำให้สังคมทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและสงบ ก่อนเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณในหลวงสองรัชกาลกับพสกนิกรไทยมุสลิม นิทรรศการอัลกุรอาน 1,137 ปี นิทรรศการดิจิตอลฮาลาล 4.0 ประธานจัดงานเผยงานเมาลิดกลางจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมุฮัมหมัด และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก

วันที่ 8 เม.ย. เวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮิจ เราะห์ศักราช 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ รองประธานจัดงาน รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน นายปรีดา เชื้อผู้ดี ประธานฝ่ายพิธีการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าสู่ที่ประทับภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติฯ ประทับพระราชอาสน์บนเวที

นายเสน่ห์ ลังเด๋ง ประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจ เราะห์ศักราช 1438

รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้นนายมูฮัมมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรี รุ่นประชาชนชายในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล กุรอาน โดยมีนายมานิต ทองแสง รองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ มหานครให้ความหมายภาษาไทย ต่อมา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กราบบังคมทูลชีวประ วัติของบรมศาสดามูฮัมหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โดยสังเขป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศ ไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุ ประสงค์การจัดงาน พร้อมกราบบังคมทูลเบิก รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร เลขานุการคณะกรรม การจัดงานฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ภาครัฐ และเอกชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 125 ราย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ความว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้ และขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านที่แสดงถึงในโอกาสนี้ ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสั่งสอนเพื่อเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือได้ยึดถือปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิด จิตใจ ทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักธรรมศาสนาจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนและสังคมส่วนรวมเพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนเคารพนับถือมีชีวิตที่เป็นปกติ มั่นคง สวัสดี และทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุก สงบ หลักธรรมคำสอนทั้งนั้นที่ปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่มนุษย์กว้างขวางขึ้นเพียงนั้น

ข้าพเจ้าจึงมีความปีติเต็มใจที่จะมาร่วมในงานที่ท่านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐ เพราะนอกจากจะแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมูฮำมัด ผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถือปฏิบัติอยู่ทั่วโลกให้ประจักษ์แพร่หลายด้วย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและสำเร็จผลตามเจตจำนงที่ตั้งไว้ทุกประการ"

จากนั้นนายอับดุลเราะห์มาน เยนา ประธานฝ่ายพิธีการศาสนา อ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณศาสดามูฮำมัด เป็นภาษาอาหรับ พร้อมการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ เมื่อถึงบทสวดขอพร ทุกคนในห้องประชุมยืนขึ้น ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับยืน และทรงยกพระหัตถ์ตามจุฬาราชมนตรี ต่อจากนั้นนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพร (กล่าวดุอาอ์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ

ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกจากที่ประทับ ไปยังบริเวณจัดงานนิทรรศ การ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม อันจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความสำเร็จด้านสังคมและจิตวิญญาณ ได้แก่ พระมหากรุณาธิคุณในหลวงสองรัชกาลกับพสกนิกรไทยมุสลิม นิทรรศการอัลกุรอาน 1,137 ปี ที่ค้นพบในราชอาณาจักรไทย และอายุมากรองจากที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ลอนดอน นิทรรศการดิจิตอลฮาลาล 4.0 และนิทรรศการฮาลาลล็อก และแบบจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลา 17.47 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงาน กล่าวว่า งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมุฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่พสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 55 ระหว่าง วันที่ 8-10 เม.ย. เวลา 09.00-22.00 น.

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ชาวไทยมุสลิมปีติ -รับเสด็จ"ในหลวง" งานเมาลิดกลางฯ ดุอาอ์ถวายพระพร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง