2 อาจารย์นิติศาสตร์จุฬาฯ เขียนหนังสือแจ้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้นิสิตเลือก ใส่ชุดไปรเวท มาเรียนได้ ในวิชาตนเอง ชี้ มีกฎอนุญาตมาก่อนแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

Facebook

รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พนัสพัฒนา และ อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป์ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ทั้ง 2 คน ได้เขียนหนังสือบันทึกข้อความส่งถึงคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยอาจารย์ทั้ง 2 คนได้ทำการเขียนหนังสือบันทึกข้อความส่งถึงคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 และ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ตามลำดับ) เพื่อขอยกเลิกบังคับชุดนิสิตในวิชาตนเอง โดย โดยอาจารย์ทั้ง 2 คน ได้ให้เหตุผล ดังนี้

“ข้าพเจ้าเห็นว่า นิสิตควรมีเสรีภาพในการแต่งกาย ประกอบกับการไม่แต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติ ไม่ได้เป็นอุปสรรคกีดขวางหรือกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแต่อย่างใด ข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้นิสิตสามารถเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ผู้สอนได้”

ตามระเบียบข้อบังคับของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอนุญาตให้นิสิตสามารถเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตนั้น ถือเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎเกณฑ์ใด เนื่องจากมีกฎที่รองรับมาก่อนอยู่แล้วอย่างชัดเจน ในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งกายของนิสิต ข้อ 6 (2) (ก)

Chulalongkorn University

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน