ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ มีผลทันที

26 ม.ค. 2565 - 09:58 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการ โดยให้มีผลทันที

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 26 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงนามโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 กำหนดสินค้าควบคุม 4 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการไปแล้วนั้น โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว

เห็นควรคงรายการสินค้าควบคุม จำนวน 4 รายการ ประกอบกับเห็นว่าสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจ ในขณะนี้จำเป็นต้องกำหนดให้ไก่ เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่


ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ให้สินค้าดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าควบคุม

1.หน้ากากอนามัย
2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond ) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
4.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก
5. ไก่ เนื้อไก่

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดสินค้าควบคุม 5 รายการ มีผลทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง