มึนตึ๊บ ข้ามคืนเดียวดีดีคนใหม่ กลับลำให้พนักงานทำงานที่บ้าน อ้างเซฟค่าใช้จ่าย-งานน้อย เพราะยังไม่ได้บิน ฮึ่มใครฝ่าฝืนก.ม.คุมโควิดระบาดโดนโทษวินัยด้วย
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คนใหม่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ได้ลงนำออกคำสั่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 074/2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในเดือน ก.ค. 2563 โดยให้ยกเลิกคำสั่งบริษัทที่ 073/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 ที่ นายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ประกาศบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา หรือ บังคับใช้ได้เพียง 1 วัน
เนื่องจากคำสั่งบริษัทที่ 073/2563 ที่กำหนดให้บริษัทเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 นั้นพบว่าปริมาณงานของบริษัทยังคงมีปริมาณน้อยมาก เพราะสถานการณ์การบินยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะที่จะปฏิบัติงานต็มรูปแบบได้ ยกเว้นการดำเนินงานในเรื่องของการให้บริการภาคพื้นและอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน การขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ การซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่ได้เริ่มดำเนินการและเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดินทางในประเทศ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของพนักงานและบริษัทฯ จึงให้ยกเลิกคำสั่งบริษัทฯ ที่ 073/2563 และ ให้พนักงานถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 ก.ค. 2563 ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป (DW) จะเปิดสำนักงานใหญ่ และสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ (0PC) ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ในระหว่างเวลาทำงานปกติ และให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานให้เข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างเวลาทำงาน และบันทึกเวลาทำงานตามปกติของตน
ส่วนอาคารสำนักงานที่อยู่ในความดูแลของแต่ละหน่วยงาน ให้ E VP MD และ VP ที่รับผิดชอบพิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับวันจันทร์ และวันอังคาร ให้ EVP MD และ VP สามารถพิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนัก (Wok form home) หากงานที่ไม่สมารถมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนักได้ ให้ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการของบริษัทฯ ตามความจำเป็น และให้หนักงานบันทึกเวลาเข้า- ออก ตามจริง
2. สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สนามบิน หรือ ปฏิบัติงานการบินหรือสนับสนุนการบิน (Opeations)ให้เป็นดุลยพินิจของ EVP MD และ VP ต้นสังกัดในการมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการบริการลูกค้าและปริมาณงานอย่างเหมาะสม
3. ในระหว่างที่พนักงานปฏิบัติงานจากที่พำนัก ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนเละได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการเตรียมความพร้อม สำหรับการปฏิบัติงานจากที่พำนัก ตามประกาศฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่1/2563
4. กรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในการดินทางได้ตามจริง ตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้
5.ในกรณีที่พนักงานต่างหน่วยงานที่มีจิตอาสามาช่วยปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ ให้พนักงานดังกล่าว บันทึกเวลาตามจริงได้ที่หน่วยงานที่ตนไปช่วยงานโดยไม่ม่าตอบแทน
6. บริษัทฯ จะให้บริการแก่พนักงานตามวัน เวลา ดังนี้
6.1 สำนักงานแพทย์ (IM) ที่สำนักงานใหญ่ จะเปิดให้บริการทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์เวลา07.30 น. – 16.30 น. สำหรับสำนักงานแพทย์ตามหน่วยธุรกิจ จะเปิดตามความจำเป็น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
6.2 กองสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริการงานบุคคล (IE)
6.2.1. ศูนย์บริการงานบุคคล ( HR Sevice Center) ที่สำนักงานใหญ่ จะเปิดให้บริการทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
6.2.2. บัตรโดยสารพนักงานยังคงระงับการใช้บัตรโดยสารพนักงานทุกประเภท ในทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ และเส้นทางบินของสายการบินคู่สัญญา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ยกเว้นบัตรโดยสารประเภท SI และSII ที่ได้รับอนุมัติงากกรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) รวมถึงบัตรโดยสารพนักงานที่เดินทางก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ (Homebound ID Tickets)
6.3 บริษัทฯ จะงดรถรับ-ส่ง พนักงานตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน