อธิบดีสถ.มุ่งพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดอปท. ทำแผนเรียนรู้ให้ครู

30 พ.ย. 2561 - 16:38 น.

อธิบดีสถ. มุ่งพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดอปท. ทำแผนเรียนรู้ให้ครูตามมาตรฐาน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีสถ. เปิดเผยถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่

ที่กำหนดให้มีการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูให้ครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.

ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 และการสอบ PISA 2021 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอปท.

โดยขอให้ อปท. กำหนดขอบเขตและเป้าหมายให้ชัดเจน และเหมาะสมกับโรงเรียน และดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของ อปท.

ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เร่งรัดการดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอปท.


โดยให้ความสำคัญกับแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูว่า เมื่อดำเนินการแล้วผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะ ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 หรือไม่

อธิบดีสถ.กล่าวต่อว่า ด้านการเตรียมความพร้อม ต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบ PISA นั้น ก็ให้มีการสร้างความตระหนักแก่เด็กนักเรียน

ให้เห็นถึงความสำคัญของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาเหล่านั้นว่า มีผลต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนในอนาคต รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของการทดสอบว่า เป็นการเน้นการออกข้อสอบที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดไว้

โดยกรมฯ จะประสานนำแนวข้อสอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แต่ละโรงเรียนของ อปท. นำไปดำเนินการจัดสอบ Pre O-Net และ Pre PISA เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว และความคุ้ยเคยกับข้อสอบ อีกทั้งเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะมีการทดสอบจริงด้วย

กรมฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ดีขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อธิบดีสถ.มุ่งพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดอปท. ทำแผนเรียนรู้ให้ครู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง