กรมที่ดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เสริมสร้างความมั่นคง 3 จว.ชายแดนใต้

3 ธ.ค. 2561 - 15:21 น.

กรมที่ดิน สำรวจออกโฉนดที่ดิน เสริมสร้างความมั่นคง 3 จว.ชายแดนใต้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมที่ดิน ส่งสายสำรวจ 30 สาย ออกไปดำเนินการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินในพื้นที่ด้วย

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

กรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่โดยรอบรัศมี 2 กิโลเมตร นอกเขตอุทยานแห่งชาติ บูโด – สุไหงปาดี รวม 15,000 แปลง


อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวของกรมที่ดิน เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เป้าหมายรวม 60,000 แปลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 16,243 แปลง ในการดำเนินการจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดิน เป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้

รวมทั้งลดปัญหาข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ อันจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม อีกทั้งโฉนดที่ดินที่ประชาชนได้รับยังถือเป็นเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีแนวเขตที่ชัดเจน ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินอีกด้วยสำหรับประชาชนที่ถือครองที่ดินทั้งที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ หนังสือรับรองการทำประโยชน์และที่ดินที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่โครงการ หรือสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ โทร 0 2503 3959-61

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมที่ดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เสริมสร้างความมั่นคง 3 จว.ชายแดนใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง