นักกฎหมายเรียกร้อง แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ จี้จัดการขบวนการนายหน้า

นักกฎหมาย เรียกร้องแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
นักกฎหมาย เรียกร้องแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

นักกฎหมายเรียกร้อง แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ จี้จัดการขบวนการนายหน้า

วันที่ 18 ธ.ค. ของทุกปี ถือว่าเป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล โดยในปีนี้ นายสุรพงษ์ กองจันทึก รองประธานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้เรียกร้องให้มีแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม ความว่า

1.ต้องให้ขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานอย่างรวดเร็วทั่วถึง เข้าถึงและเป็นธรรม โดย เปิดให้ขึ้นทะเบียนทุกปีและตลอดทั้งปี ในราคาถูก ,ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

2.ต้องให้การพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติเป็นการพิสูจน์สัญชาติที่แท้จริงทั่วถึง และปลอดภัย โดยเจรจาและทำข้อตกลงกับประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติในการพิสูจน์สัญชาติ ดังต่อไปนี้ 2.1ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ,2.2รับรองความเป็นพลเมือง โดยเพิ่มชื่อในระบบทะเบียนราษฎร ออกบัตรประจำตัว และรับรองสิทธิพลเมืองตามกฎหมาย

โดยในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้ หรือพิสูจน์ไม่ผ่าน ไม่ได้รับการรับรองจากประเทศ ต้นทาง รัฐบาลต้องมีนโยบายและมาตรการรองรับแรงงานเหล่านี้อย่างชัดเจน

3.ต้องจดทะเบียนผู้ติดตามและบุตรแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย อย่างทั่วถึง เข้าถึง ไม่มีข้อจำกัด โดยขยายคำว่าผู้ติดตาม ไม่ให้จำกัดเพียงบุตร หากให้ครอบคลุมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับแรงงานข้ามชาติตามความจริง เช่น หลาน บิดามารดา

โดยทำทะเบียนผู้ติดตามเหล่านี้เข้าในระบบทะเบียนราษฎร และให้สิทธิอาศัยชั่วคราวเท่าที่แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ ,จดทะเบียนการเกิดให้แก่บุตรแรงงานข้ามชาติทุกคนที่เกิดในประเทศไทย โดยไม่จำต้องมีนายจ้างรับรองและเข้าทะเบียนบ้านของนายจ้าง หากให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่จริง

4.ต้องคุ้มครองให้เกณฑ์อายุต่ำสุดของแรงงานคือ 18 ปี และป้องกันปราบปรามการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง โดยแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกณฑ์อายุต่ำสุดของแรงงาน คือ 18 ปี

5.ต้องจัดการศึกษาให้ผู้ติดตามและบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เป็นเด็ก และคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำสุดตามกฎหมาย 15 ปี ถึงชั้นมัธยมศึกษา 6

,เด็กนักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าเด็กจะมีเอกสารประจำตัวหรือไม่ และ หลักสูตรการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคม และอัตลักษณ์ของเด็ก

6.ต้องขจัดขบวนการนำพาและขบวนการนายหน้าอย่างจริงจัง โดยขจัดช่องทางที่ทำให้เกิดขบวนการนายหน้า ในการนำเข้า ขึ้นทะเบียน และพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติ และเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบ ป้องกันปราบปราม และลงโทษ นายหน้า ผู้ประกอบการ ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดในการนำพา ขนคน และค้ามนุษย์

7.ต้องให้แรงงานเปลี่ยนงาน ย้ายนายจ้างอย่างเสรี และมีสิทธิเดินทาง โดยให้แรงงานข้ามชาติสามารถเปลี่ยน-ย้ายงานและนายจ้างอย่างเสรี ,ให้แรงงานข้ามชาติสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศไทย โดยไม่มีพื้นที่ควบคุม

8.ต้องให้แรงงานข้ามชาติมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าถึงสวัสดิการในการทำงาน โดยเข้าถึงระบบการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และสามารถเป็นสมาชิกและจัดตั้งสหภาพแรงงานได้

9.ต้องรับรอง คุ้มครอง และทำให้เป็นจริง ในสิทธิด้านสาธารณสุข โดยแรงงานข้ามชาติต้องเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับ เช่นเดียวกับคนไทย ,บุตรแรงงานข้ามชาติอายุ 0-7 ปี ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ,บุตรแรงงานข้ามชาติอายุ 7-18 ปี สามารถซื้ประกันสุขภาพได้ ในราคาปีละ 365 บาท และแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ในราคาถูก

10.ต้องรับรอง คุ้มครอง และทำให้เป็นจริง ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างไทยและประเทศต้นทาง ในการส่งเสริมและสนับสนุนในกลไกคุ้มครองสิทธิ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ,

มีล่ามภาษาในทุกกระบวนการยุติธรรม ,ให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ มีสิทธิอาศัยชั่วคราวในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับการส่งเสริมในการใช้สิทธิทางวัฒนธรรม ความเชื่อ

บทความก่อนหน้านี้อุทยานฯ สั่งติดตั้งธงแดงเตือน หลังพบ เรือทัวร์แนะนำนทท. แอบว่ายน้ำเข้า อ่าวมาหยา
บทความถัดไปสรรพากรเคาะ 4 ห้างใหญ่ทำแวตรีฟันด์ คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ