อธิบดีปลื้ม สถ.ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง

1 เม.ย. 2562 - 13:46 น.

อธิบดีปลื้ม สถ.ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ. ) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจดังกล่าว กรมฯ จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านผลการดำเนินงาน และทางกรมบัญชีกลางยังได้มีการพัฒนาเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้เข้าร่วมการประเมินดังกล่าวด้วย

ล่าสุด ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดี ซึ่งรางวัลประกาศเกียรติคุณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับนี้ ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติ เป็นหลักประกัน ที่สะท้อนได้ว่า กรมฯ เป็นองค์กรที่มีความชัดเจน รอบคอบ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด สามารถใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด บนพื้นฐานการบริหารงานโดยไม่เกิดความเสียหาย โปร่งใส มีมาตรการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดความทุจริต และมีคุณธรรมในการทำงาน ตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์รางวัล

โดยในการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการทุจริต อีกทั้งรางวัลนี้ จะเป็นกำลังใจที่ดียิ่งต่อข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นแรงผลักดันให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน ให้ดีเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง


อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ในฐานะของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เราได้ให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับการปฏิบัติ โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและทิศทางให้กับบุคลากรในสังกัด โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดความถูกต้องในทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบสู่สาธารณะเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ยิ่งไปกว่านั้น

สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการทุจริตได้อย่างยั่งยืน คือการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ประพฤติตนอยู่บนหลักของธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลลัพธ์ ให้สามารถเป็นองค์กรต้นแบบในด้านธรรมาภิบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อร่วมกัน Change For Good พัฒนาบ้านเมืองของเราให้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

และในวันนี้ 1 เม.ย. ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน ก็ขอฝากให้พี่น้องข้าราชการทุกท่าน ได้ปฏิบัติตนข้าราชการที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยหัวใจที่รักประชาชน ทำเพื่อประชาชน และไม่ลืมที่จะยึดมั่นในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนใช้เป็นหลักและแนวทางประพฤติปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพราะเมื่อเราได้ปฏิบัติพันธกิจเพื่อประชาชนแล้ว ความชื่นใจที่ประชาชนจะได้รับ คือ “รางวัลแห่งชีวิต พันธกิจของข้าราชการ” นั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อธิบดีปลื้ม สถ.ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิดจากกรมบัญชีกลาง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง