Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

สภาคริสตจักรฯ ยื่นอุทธรณ์ ศธ. ขอคืนสิทธิบริหาร กรุงเทพคริสเตียน แนบหลักฐานสำคัญด้วย!

15 ม.ค. 2563 - 13:30 น.

สภาคริสตจักรฯ ยื่นอุทธรณ์ ศธ. ขอคืนสิทธิบริหาร กรุงเทพคริสเตียน แนบหลักฐานสำคัญด้วย!

วันที่ 15 ม.ค. นายวิศาล มหชวโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 มูลนิธิฯ ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เพื่อขอคืนสิทธิในการบริหารจัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเร่งจัดการปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียนและนักเรียนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมหลักฐานและเอกสารสอบสวนการดำเนินงานในโครงการซื้อกิจการโรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา และที่ดินโดยรอบ ซึ่งพบว่ามีการทำผิดขั้นตอนในกระบวนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินในโครงการฯ โดยส่งมอบหลักฐานทั้งหมดไปพร้อมกับการยื่นหนังสืออุทธรณ์ครั้งนี้ด้วย

นายวิศาล กล่าวว่า ในฐานะที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนฯ มีหน้าที่กำกับดูแลความเหมาะสมในการใช้เงิน ตรวจสอบการจ่ายเงิน และการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อความเสียหายต่อโรงเรียน

มูลนิธิฯ จึงตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพิ่มเติม อาทิ โครงการ space program โครงการจัดซื้อและจำหน่ายเครื่องทำความเย็น (chiller) โครงการจัดหาสนามฟุตบอล โครงการจัดจ้างแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย. เป็นต้น

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีเอกสารจากโครงการดังกล่าวหลายประเด็นที่ต้องได้รับการอธิบายจากคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทำงานที่ไม่ได้ขออนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติโครงการ และการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

โดยมีการทำผิดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงการ ส่วนจะมีเจตนาหรือมีผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนหรือไม่นั้น คงต้องรอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

สำหรับกรณีโครงการซื้อกิจการโรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา จ.บึงกาฬ และที่ดินโดยรอบ ซึ่งกรรมการมูลนิธิฯ สอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยมีประเด็นคือ การทำผิดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ 2016

วิศาล มหชวโรจน์

วิศาล มหชวโรจน์

ข้อ 7 ที่ระบุว่า การจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การซื้อกิจการ สิทธิในที่ดินทุกประเภท หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ขึ้นไป ต้องมีการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ความคุ้มค่าของโครงการ ประกอบการเสนอพิจารณาเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน

"กรรมการมูลนิธิฯ คาดหวังว่า เอกสารที่เกี่ยวกับ Feasibility Study และ Due Diligence จะมีความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์แผนการลงทุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ แต่สิ่งที่คณะกรรมการบริหารภายในของโรงเรียน แนบมาให้ในเอกสารการประชุม เป็นเพียงกระดาษไม่กี่แผ่นที่เขียนเป็นหัวข้อรายงาน จัดทำโดยบุคลากรของโรงเรียนเอง

ทั้งยังไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อประกอบการเสนอพิจารณาขออนุมัติตามขั้นตอน แต่ทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกลับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อยแล้ว" นายวิศาล กล่าว

ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระบุว่า จากการตรวจสอบยังพบว่ามีการทำผิดระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2009 ข้อ 132.2 ในหัวข้อย่อยข้อ 132.2.2 และข้อ 139.2 ซึ่งเป็นระเบียบขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตาม มีการพบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ภายหลังจากการสอบสวนและลงโทษผู้กระทำผิดไปแล้วว่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้มีการสั่งจ่ายเช็คออกไป โดยเช็คใบที่ 1 (เงินมัดจำ) มูลค่า 10 ล้านบาท ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เช็คใบที่ 2 มูลค่า 35 ล้านบาท ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เช็คใบที่ 3 มูลค่า 25 ล้านบาท ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 และเช็คค่าโอน มูลค่าโดยประมาณ 7 แสนบาท ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 รวมมูลค่าเช็คสั่งจ่ายทั้งหมดรวมประมาณ 70,700,000 บาท

เป็นที่ทราบดีว่า มูลนิธิฯ ไม่ได้มีการอนุมัติจ่ายเช็คทั้ง 4 งวดดังกล่าวแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งที่โดยหลักการแล้ว วงเงินมากที่สุดที่โรงเรียนฯ สามารถสั่งจ่ายได้นั้นต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท ถ้ามากกว่านั้นโรงเรียนฯ ต้องทำหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินจากมูลนิธิฯ ก่อนจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้

แต่ในกรณีนี้ เช็คที่จ่าย 3 ใน 4 ใบมีมูลค่ารวมหลายสิบล้านบาท ที่สำคัญ ยังพบว่ามีความไม่ปกติของการลงนามสั่งจ่ายเช็คทั้งในส่วนของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและชื่อผู้รับเงิน ที่ผ่านมา ผู้กระทำผิดได้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง และ ลงนามยอมรับด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 แล้ว


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สภาคริสตจักรฯ ยื่นอุทธรณ์ ศธ. ขอคืนสิทธิบริหาร กรุงเทพคริสเตียน แนบหลักฐานสำคัญด้วย!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง