ยูเนสโกประกาศเกียรติคุณ ‘พระอาจารย์มั่น’ ปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย

20 ม.ค. 2563 - 14:39 น.

ยูเนสโกประกาศเกียรติคุณ ‘พระอาจารย์มั่น’ ปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระอาจารย์มั่น / เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่วัดปทุมวนาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาไทย และมิสเตอร์ ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาอังกฤษ

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายอิทธิพล กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม

หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาค จนถึงสังคมโลกเนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล

ในวันที่ 20 ม.ค. วธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกัน โดยในส่วนกลางได้รับความอนุเคราะห์จากวัดปทุมวนาราม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกให้ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป

“วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธและคนไทยที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เพราะเห็นว่า แนวทางปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิทำให้คนทุกชาติ ทุกศาสนาได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้หลักธรรมชาติ การนั่งสมาธิทำให้เกิดสติปัญญาทำให้คนสามัคคีกลมเกลียว ในการนี้ทางวธ. และศธ.จึงร่วมประกาศเกียติคุณในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล ซึ่งวันที่ 20 ม.ค. ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์มั่น ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสสำคัญ ขณะเดียวกันในเวลา 18.15 น. ขอความร่วมมือวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ เป็นเวลา 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พุทธศาสนิกชนที่ต้องการทราบชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถติดตามได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th และ www.dra.go.th” นายอิทธิพล กล่าว

ในการนี้นายอิทธิพล กล่าวประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 20 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศเกียรติคุณท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกสาขาสันติภาพ ดังต่อไปนี้

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอุดมบัณฑิต ณ ปัจจุบันสมัย เป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐาน เพียบพร้อมด้วยปรีชาญาณแห่งไตรสิกขา บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร สง่างามด้วยเนกขัมมปฏิบัติ เป็นเนติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติ มั่นคงในอจลพรหมจริยาภิรัต มิหวั่นไหวต่อโลกามิส อุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา

กระทั่งขยายอาณาแพร่หลายไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบัน มิจำกัดแต่ภายในประเทศ หากเผยแผ่ขอบเขตแห่งคุณานุคุณ ไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงไพรัชทวีป มีอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย เป็นอาทิ แม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท ครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตาม ก็บังเกิดความสงบ พบวิธีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตน คือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิต ผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจ เป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ใฝ่ธรรม ฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพแก่โลกได้อย่างยั่งยืน

ปฏิปทาและอนุศาสนีแห่งความสงบ เรียบง่าย สันโดษ ไม่เบียดเบียน มุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่น้อมจิตไปในทางขวนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอก อันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรม

หากเน้นย้ำการรักษาจิตใจตนเอง ดูใจตนเอง ไม่เพ่งโทษโกรธขึ้งถึงความบกพร่องของผู้อื่น ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน ดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ เป็นบาทฐานแห่งสติชอบอันประกอบด้วยปัญญา ครองจริยาอยู่ในระเบียบวินัย ส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมาง มุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลส เป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้ดำเนิน นำศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้ แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังเป็นคุรุฐานียบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นต้นสายแห่งพระอาราม อาราม และสำนัก จำนวนเรือนพัน ซึ่งมีฉันทจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานา เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธธรรม ให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย เผ่าพันธุ์ วรรณะ ศาสนา และความเชื่อ เอื้อเฟื้อให้บังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคล ขยายผลไปสู่สันติภาพในโลกได้ตราบเท่าทุกวันนี้

โอวาทานุสาสนี วิถีจริยาสัมมาปฏิบัติ และกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติ ด้วยเหตุดั่งนี้ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 150 ปีชาตกาล ขอกิตติประวัติอัจฉริยคุณแห่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนา เป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิจนิรันดร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ยูเนสโกประกาศเกียรติคุณ ‘พระอาจารย์มั่น’ ปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง