ศาลปกครองสูงสุด สั่งสพฐ.จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาให้ศูนย์การเรียน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 มิ.ย. นายสุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าและยากจน ได้ยื่นขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 แต่เมื่อสอบถามความคืบหน้า ได้รับแจ้งเพียงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทำให้มีผลต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ซึ่งมีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 276 คน และครูผู้สอนจำนวน 29 คน โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 การที่ไม่ได้รับการพิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและไม่ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาตามกฎหมาย ทำให้มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลามร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลามและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตั้งแต่ปี 2556

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า องค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด และอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบของโรงเรียนปกติได้ โดยองค์กรเอกชนที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่

ผู้ฟ้องคดีที่ 1 (มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลาม) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ได้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) เพื่อขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา อันเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 และได้รับอนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1 (มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลาม) นับแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาต

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ 1 (มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลาม) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียน โดยแจ้งผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1 (มูลนิธิตัรบีระตุ้ลอิสลาม) ทราบต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน