ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงนามคำสั่ง เปิดจุดผ่อนปรนการค้า ชายแดนไทย เมียนมา 5 แห่ง และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าชายแดน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงนามคำสั่งจ.แม่ฮ่องสอน ที่ 604 / 2564 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2564 เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจ.แม่ฮ่องสอน ตามคำสั่งคำสั่งจ.แม่ฮ่องสอน ที่ 2554/2563 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2563 เรื่องการระงับกการเดินทางเข้าออก ของบุคคลและยานพาหนะ และสิ่งของ ที่จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจ.แม่ฮ่องสอน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เพื่อบรรเทาผลกระทบ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน ตามมาตรการและข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11 ) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563 ข้อ 5 การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 และความเห็นชอบคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2564 จึงอาศัยอำนาจตามมติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 ม.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. เปิดการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าดังนี้
– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้อยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง
– จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

2. ในการดำเนินการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า ตามข้อ 1 ให้ดำเนินการได้เฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้า โดยให้ทำการขนถ่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรนทีกำหนดเท่านั้น โดยยังไม่อนุญาตให้มีการข้ามแดน ของบุคคลและยานพาหนะให้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามมาตรการหลักเกณฑ์ กำกับการปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และเงื่อนไขทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 ลงชื่อนายสิธิชัย จิดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน

รายงานข่าวแจ้งว่า ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนยังอึ้มครื้มอยู่ จึงมีกระแสข่าวชาวบ้านบางจุดก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้เพราะเกรงว่าหากมีการปะทะอีกอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำสาละวิน ทางที่ดีควรจะเปิดเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน