กาฬสินธุ์ ผู้ว่าฯทรงพล ระดมภาครัฐ เอกชน ร่วมบูรณาการแผนพัฒนารอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว รองรับการเติบโตขยายฐานพื้นที่ท่องเที่ยว ชูธรรมชาติที่สวยงาม เที่ยวได้ตลอดทั้งปี กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ กรอ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4 ด้านการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการรอบอ่างเก็บน้ำลำปาว

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สาระสำคัญเพื่อร่วมพิจารณารับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกอบด้วยแผนงานโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ แขวงทางหลวงชนบท

แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2579 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

และการศึกษาออกแบบด้านสถาปัตยกรรมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อสร้างเอกลักษณ์แหล่งการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมระดมความคิด กำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำลำปาว โดยศึกษาพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกรุงศรี และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

รวมทั้งร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่โดยรอบ จำนวน 26 โครงการ (8 แหล่งท่องเที่ยว) ประกอบด้วย วัดพุทธาวาสภูสิงห์ แหลมโนนวิเศษ-สะพานเทพสุดา ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ หาดดอกเกด สวนสะออน ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี พิพิธภัณฑ์สิรินธร หาดแคนคำบ้านคำแคน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์

ผวจ.กาฬสินธุ์ เผยว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการรอบอ่างลำปาว ถือเป็นการทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน

ซึ่งช่วยกันกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2566-2570) ที่ว่า “จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นศูนย์กลางทาง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งศึกษาบรรพชีวิน นวัตกรรมสินค้าบริการทางการท่องเที่ยว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน