เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักพัฒนาสังคม นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่เขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสกลธี กล่าวว่า สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เขตหนองจอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านทักษะอาชีพแก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม

โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 5 วิชา ได้แก่ หลักสูตรการผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดโคนน้อย หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม และหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชออแกนิค สำหรับการจัดทำแปลงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ นับว่าเป็นศูนย์ต้นแบบเรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ ส่งเสริมให้ความรู้ทักษะด้านการเกษตรที่สอดคลองกับบริบทเมือง ซึ่งในพื้นที่เขตหนองจอกประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยได้ออกแบบพื้นที่ทำแปลงเกษตร เพื่อให้มีความเหมาะสมพร้อมให้บริการคนพิการทำกิจกรรมในแปลงเกษตร การจัดให้มีทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทางเดินด้านในมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง คนพิการสามารถเข้า-ออกเรียนรู้ได้ทุกจุด

การจัดทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับตกแต่ง และโรงเรือนเพาะเห็ด ให้มีความสอดคล้องกับข้อจำกัดของคนพิการที่มาเรียนรู้ โดยปลูกลงดินและปลูกบนโต๊ะปลูกผัก พร้อมทั้งจัดทำองค์ประกอบที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับคนพิการ เช่น ข้อมูลต้นไม้ ป้ายชื่อต้นไม้ QR Code การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชแบบไม่พลิกกลับกอง การทำสารสกัดไล่แมลง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกทม.มีนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพของคนพิการดังกล่าวโดยเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับคนพิการ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน