‘วราวุธ’ ลุยต่อวันหยุด ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลแก้ภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม ปชช.รับประโยชน์ 1,632 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 32,633 ไร่

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม และ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

รมว.ทส. กล่าวว่า นับเป็นพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้พี่น้องชาวไทย ด้วยการใช้น้ำบาดาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต้นแบบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง จำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี (3 แห่ง) จ.ขอนแก่น (1 แห่ง) จ.ราชบุรี (1 แห่ง) จ.ฉะเชิงเทรา (2 แห่ง) จ.นครปฐม (1 แห่ง ) จ.ศรีสะเกษ (1 แห่ง) จ.นครพนม (2 แห่ง) จ.กาฬสินธุ์ (1 แห่ง) จ.ลำพูน (1 แห่ง) จ.เชียงใหม่ (1 แห่ง) และ จ.พัทลุง (1 แห่ง)

โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เป็นแห่งแรก

รมว.ทส. ได้เน้นย้ำว่า ระบบน้ำบาดาลของ จ.นครพนม เป็นระบบน้ำบาดาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ จึงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากน้ำทุกคน ช่วยกันดูแลและใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อส่งต่อให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

สำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม จัดสร้างขึ้นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 9 บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 9 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โรงสูบพร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 300 ลบ.ม. ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม จุดจ่ายน้ำถาวร 1 จุด และได้วางแนวท่อออกจากหอถังสูง แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งที่ 1 ไปยัง ต.นาทราย ระยะทาง 6,300 เมตร ฝั่งที่ 2 เดินท่อไปยังหอถังเดิมภายใน ต.โพธิ์ตาก ระยะทาง 11,550 เมตร รวมทั้งสิ้น 17,850 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,428 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 57,977 ไร่ หรือ 101.09 ตารางกิโลเมตร

และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม รูปแบบโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 8 บ่อ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 8 ชุด ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 500 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความจุ 300 ลบ.ม. ความสูง 39 เมตร จำนวน 1 ถัง ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถัง อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 ชุด และได้วางแนวท่อจากหอถังสูงจากบ้านหนองแสง ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการฯ ไปยังบ้านนามะเขือและพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งของ ต.นามะเขือ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 8,600 เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 1,632 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 32,633 ไร่ หรือ 52.21 ตารางกิโลเมตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน